پیدایش باب ۵

image_pdfimage_print

فرزندان‌ آدم‌
(اول تواریخ ۱‏:۱‏-۴)
۱اسامی فرزندان ‌آدم‌ از این ‌قرار است‌. ‌وقتی خدا، انسان‌ را خلق کرد، ایشان‌ را شبیه ‌خود آفرید. ۲ایشان ‌را زن و مرد ‌آفرید. و آنان‌ را برکت ‌داد و اسم‌ آنها را انسان‌ گذاشت‌. ۳وقتی آدم‌ صد و سی ساله ‌شد صاحب ‌پسری شد که ‌شکل‌ خودش ‌بود. اسم‌ او را شیث ‌گذاشت‌. ۴بعد از آن ‌آدم ‌هشتصد سال‌ دیگر زندگی کرد و دارای پسران‌ و دختران ‌دیگری شد. ۵او در نهصد و سی سالگی مرد.
۶وقتی شیث‌ صد و پنج‌ ساله ‌بود، پسرش‌ انوش‌ به دنیا آمد. ۷بعد از آن‌ هشتصد و هفت ‌سال‌ دیگر زندگی کرد و دارای پسران ‌و دختران‌ دیگر شد. ۸او در نهصد و دوازده‌ سالگی مرد.
۹وقتی انوش ‌نود ساله‌ شد، پسرش‌ قینان ‌به ‌دنیا آمد. ۱۰بعد از آن ‌هشتصد و پانزده ‌سال ‌دیگر زندگی کرد و دارای پسران ‌و دختران ‌دیگر شد. ۱۱او در نهصد و پنج ‌سالگی مرد.
۱۲قینان‌، هفتاد ساله‌ بود که ‌پسرش ‌مهللئیل به دنیا آمد. ۱۳بعد از آن‌ هشتصد و چهل‌ سال‌ دیگر زندگی کرد و دارای پسران ‌و دختران‌ دیگر شد. ۱۴او در نهصد و ده‌ سالگی مرد.
۱۵مهللئیل‌، شصت ‌و پنج‌ ساله‌ بود که‌ پسرش‌ یارد به دنیا آمد. ۱۶بعد از آن‌ هشتصد و سی سال‌ دیگر زندگی کرد و دارای پسران‌ و دختران‌ دیگر شد. ۱۷او در هشتصد و نود و پنج ‌سالگی مرد.
۱۸یارد، صد و شصت‌ و دو ساله ‌بود که‌ پسرش ‌خنوخ به دنیا آمد. ۱۹بعد از آن‌ هشتصد سال‌ دیگر زندگی کرد و دارای پسران ‌و دختران ‌دیگر شد. ۲۰او در نهصد و شصت‌ و دو سالگی مرد.
۲۱خنوخ‌، شصت‌ و پنج ‌ساله ‌بود که ‌پسرش ‌متوشالح به دنیا آمد. ۲۲بعد از آن‌، خنوخ‌ سیصد سال ‌دیگر زندگی کرد و همیشه‌ رابطهٔ نزدیکی با خدا داشت‌. او دارای پسران ‌و دختران ‌دیگر شد، ۲۳‏-۲۴و تا سیصد و شصت ‌و پنج‌ سالگی درحالی‌که ‌رابطهٔ ‌نزدیکی با خدا داشت‌، زندگی کرد و بعد از آن ‌ناپدید شد، چون ‌خدا او را برد.
۲۵متوشالح‌، صد و هشتاد و هفت‌ ساله‌ بود که ‌پسرش‌ لمک‌ به دنیا آمد. ۲۶بعد از آن‌ هفتصد و هشتاد و دو سال‌ دیگر زندگی کرد و دارای پسران ‌و دختران‌ دیگر شد. ۲۷او در نهصد و شصت‌ و نه ‌سالگی مرد.
۲۸لمک‌، صد و هشتاد و دو ساله بود که ‌پسری برای او به دنیا آمد. ۲۹لمک‌ گفت‌: «این ‌پسر، ما را از سختی کار زراعت ‌در روی زمینی که‌ خداوند آن را لعنت ‌کرده‌، آرام‌ خواهد ساخت‌.» بنابراین‌، اسم ‌او را نوح ‌گذاشت‌.۳۰لمک ‌بعد از آن ‌پانصد و نود و پنج ‌سال ‌دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دختران ‌دیگر شد. ۳۱او در سن‌ هفتصد و هفتاد و هفت‌ سالگی مرد.
۳۲بعد از آنکه نوح ‌پانصد ساله شد، صاحب سه پسر گردید، به‌ نامهای سام‌، حام‌ و یافث‌.