کولسیان باب ۱

۱از طرف پولس که به خواست خدا، رسول مسیح عیسی است و از طرف برادر ما تیموتاؤس
۲به برادران مقدّس و وفادار در شهر کولسیه، که با مسیح متّحد می‌‌باشند. پدر ما خدا، فیض و آرامش به شما عطا فرماید.
دعای سپاسگزاری
۳هروقت که برای شما دعا می‌کنیم پدر خداوند ما عیسی مسیح را سپاس می‌گوییم. ۴زیرا ما از ایمان شما به مسیح عیسی و محبّت شما به همهٔ مقدّسین آگاه هستیم. ۵امید شما به آنچه در عالم بالا در انتظار شماست، باعث این ایمان و محبّت است. وقتی پیام حقیقی یعنی انجیل برای اولین بار به شما رسید، از این امید باخبر شدید. ۶و این انجیل همان طوری که به شما رسید، به تمام جهان نیز رسیده است و به همان‌نحو‌ که در جهان ثمر آورده، رشد و نمو می‌کند در میان شما نیز از همان روزی که از فیض خدا باخبر شدید و در حقیقت آن را درک کردید، عمل کرده است. ۷شما انجیل را از «اپفراس» عزیز که همچون ما غلام و از طرف ما خادم وفادار مسیح است، آموختید ۸و او نیز ما را از محبّتی که روح‌القدس به شما بخشیده، مطّلع ساخته است.
۹به این جهت از همان روزی که این را شنیدیم، همیشه برای شما دعا می‌کنیم و از خدا می‌خواهیم که شما به وسیلهٔ بینش و فهم روحانی، ارادهٔ او را کاملاً درک کنید. ۱۰سپس شما قادر خواهید بود طوری که شایستهٔ خداوند است زندگی کنید، کاملاً او را خشنود سازید، در تمام کارهای نیک، زندگی پرثمری داشته باشید و در معرفت خدا رشد و نمو کنید. ۱۱و همچنین دعا می‌کنم که خدا برحسب قدرت پرشکوهش و با تمام نیروی خود شما را تقویت کند تا با شادی و صبر هر چیز را تحمّل کنید. ۱۲پیوسته خدای پدر را شکر کنید که شما را لایق آن گردانیده است تا در سرنوشتی که در عالم نورانی در انتظار مقدّسین است، سهمی داشته باشید. ۱۳او ما را از چنگ نیرومند ظلمت رهانید و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است. ۱۴خدا به وسیلهٔ او ما را آزاد ساخته و گناهانمان را آمرزیده است.
شخصیّت و کار مسیح
۱۵مسیح، صورت و مظهر خدای نادیده است و نخستزاده و بالاتر از همهٔ مخلوقات. ۱۶↵ زیرا به وسیلهٔ او هر آنچه در آسمان و زمین است، دیدنی‌ها و نادیدنی‌ها، پادشاهان، حکمرانان و اولیای امور آفریده شدند، آری تمام موجودات به وسیلهٔ او و برای او آفریده شدند. ۱۷او قبل از همه‌چیز وجود داشت و همه‌چیز به وسیلهٔ او با هم ارتباط پیدا می‌کند. ۱۸او سر و منشاء بدن یعنی کلیساست و نخستین کسی است که پس از مرگ زنده گردید تا تنها او در همه‌چیز مقام اول را داشته باشد. ۱۹زیرا ارادهٔ خدا بر این تعلّق گرفت که او دارای الوهیّت کامل باشد. ۲۰و به وسیلهٔ مسیح، همه‌چیز را با خود آشتی داد و به وسیلهٔ ریختن خون مسیح بر روی صلیب، صلح و دوستی بین خدا و هر آنچه در آسمان و زمین است، برقرار گردید.
۲۱شما زمانی از خدا دور بودید و با کارها و افکار شریرانهٔ خود با او دشمنی داشتید، ۲۲امّا اکنون او به وسیلهٔ مرگ جسمانی مسیح شما را با خود متّحد ساخته تا شما را پاک، بی‌عیب و بی‌آلایش به حضور خود بیاورد، ۲۳البتّه به شرط اینکه ایمان خود را از دست ندهید، محکم و استوار بمانید و آن امیدی را که در وقت شنیدن انجیل به دست آوردید، ترک نکنید. این همان انجیلی است که در سرتاسر جهان اعلام گردیده و من «پولس» خادم آن هستم.
خدمت پولس برای کلیسا
۲۴اکنون از آن رنج و زحمتی که به‌خاطر شما می‌بینم، خوشحالم. زیرا به وسیلهٔ رنجهای جسمانی خود، آنچه را که از رنجهای مسیح برای بدن او، یعنی کلیسایش باقیمانده است، تکمیل می‌کنم.۲۵من طبق مأموریتی که خدا برای خیریّت شما به من عطا فرمود، خادم کلیسا هستم تا پیام خدا را کاملاً اعلام نمایم، ۲۶یعنی آن حقیقت اسرار‌آمیز که طی اعصار و قرون مخفی مانده بود، امّا اکنون برای مقدّسین آشکار شده است. ۲۷خدا صلاح دانست که راز پر جلال و بی‌قیاس خود را در میان ملل غیر یهود آشکار سازد و آن سرّ این است که مسیح در شما ساکن می‌باشد و این حقیقت، مایهٔ امید شما به سهیم شدن در جلال خداست. ۲۸↵ ما مسیح را به همه می‌شناسانیم و با تمام دانشی که داریم همه را آگاه ‌ساخته، تعلیم می‌دهیم تا آنها را به صورت افرادی بالغ در مسیح به خدا تقدیم نماییم. ۲۹برای انجام این کار، من زحمت می‌کشم و کوشش می‌کنم و از قدرت عظیمی که مسیح به من می‌دهد و در من کار می‌کند، استفاده می‌نمایم.