کولسیان باب ۲

image_pdfimage_print
۱می‌خواهم بدانید که چقدر برای شما و ایمانداران «لائودیکیه» و برای همهٔ آنانی که تا به حال روی مرا ندیده‌اند زحمت می‌کشم، ۲تا آنان دلگرم شوند و در محبّت متّحد گردند و از برکاتِ سرشارِ اطمینانِ کامل که از راه درک حقیقت به دست می‌آید، بهره‌مند شوند و از این راه به راز خدا که خود مسیح است، پی خواهند برد. ۳تمام گنجینه‌های حکمت و معرفت الهی، در مسیح نهفته است.
۴این را می‌گویم تا مبادا کسی شما را با دلایل مجذوب کننده گمراه سازد، ۵زیرا اگرچه جسماً غایب هستم ولی در روح حضور دارم و از دیدن نظم و ترتیبی که در میان شما وجود دارد و از ثبات ایمانتان به مسیح خوشحالم.
۶↵ پس همان طوری که روزی مسیح عیسی را به عنوان خداوند خود پذیرفتید، اکنون همیشه در اتّحاد با او زندگی کنید. ۷↵ در او ریشه بگیرید و رشد کنید. همان‌گونه که تعلیم یافتید در ایمان استوار باشید و در ستایش خدا برای دیگران نمونه باشید.
۸مواظب باشید مبادا کسی با دلایل پوچ و فلسفه‌ای که متّکی به سنّتهای انسانی و عقاید بچّگانهٔ این جهان است، شما را اسیر خود سازد. این تعالیم از مسیح نیست. ۹زیرا الوهیّت به طور کامل در مسیح مجسم شد ۱۰و شما نیز به وسیلهٔ اتّحاد با او که بالاتر از همهٔ قدرتها و ریاستهاست، کامل شده‌اید.
۱۱شما نیز در اتّحاد با او ختنه شده‌اید، ختنه‌ای که به دست انسان صورت نگرفته است بلکه به وسیلهٔ ختنهٔ مسیح که قطع طبیعت نفسانی است. ۱۲وقتی شما تعمید گرفتید با مسیح مدفون شدید و نیز در تعمید خود به وسیلهٔ ایمان با قدرت خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید، با او قیام کردید. ۱۳خدا شما را که به علّت خطاهای خود مُرده و در جسم خود نامختون بودید، با مسیح زنده کرد و همهٔ گناهان ما را بخشیده است. ۱۴او سند محکومیّت ما را همراه با تمام مقرّراتی که علیه ما بود، لغو کرد و آن را به صلیب خود میخکوب نموده، از بین برد. ۱۵مسیح بر روی صلیب، تمام قدرتهای آسمانی و فرمانروایان را خلع سلاح کرد و بر آنها پیروز شد و آنها را نزد همه رسوا ساخت.
۱۶بنابراین در مورد خوراکی یا آشامیدنی یا رعایت عید یا ماه نو یا روز سبت، به هیچ وجه تحت تأثیر انتقاد دیگران قرار نگیرید. ۱۷این چیزها فقط سایهٔ آن واقعیّتی است که قرار است بیاید و آن واقعیّت، خود مسیح است. ۱۸نگذارید کسی با تظاهر به فروتنی و پرستش فرشتگان، شما را از ربودن تاج پیروزی باز دارد. زیرا چنین شخصی با اتّکاء به رؤیاهایی که دیده است و به‌خاطر افکار دنیوی خود، بی‌جهت مغرور می‌شود. ۱۹این قبیل اشخاص رابطهٔ خود را با سر یعنی با مسیح قطع کرده‌اند. تحت فرمان مسیح تمام بدن نیرو می‌گیرد و به توسط مفاصل و رشته‌‌ها به هم متّصل می‌شود و همان‌طور که خدا می‌خواهد، نمو می‌کند.
زندگی جدید در مسیح
۲۰وقتی شما با مسیح مُردید، با عقاید بچّگانهٔ این جهان قطع رابطه کرده‌اید. پس چرا طوری زندگی می‌کنید که گویا هنوز به دنیا بستگی دارید؟ چرا مطیع مقرّراتی از قبیل: ۲۱«این را لمس نکن، به آن لب نزن و به این دست نزن» می‌شوید؟! ۲۲اینها همه در اثر مصرف از بین می‌روند و این دستورات فقط قوانین و تعالیم انسان هستند! ۲۳البتّه این کارها در عبادتهایی که آنها بر خود تحمیل کرده‌اند و فروتنی و ریاضت‌کشی، ظاهراً معقول به نظر می‌رسد، ولی در واقع نمی‌توانند مانع ارضای شهوات نفسانی شوند!