کولسیان باب ۳

۱مگر شما با مسیح زنده نشده‌اید؟ پس در این صورت شما باید به چیزهای آسمانی، جایی‌که مسیح در آنجا در دست راست خدا نشسته است، دل ببندید. ۲دربارهٔ آنچه در عالم بالا است بیندیشید، نه به آنچه بر روی زمین است. ۳زیرا شما مرده‌اید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است. ۴وقتی مسیح که زندگی ماست ظهور کند، شما نیز با او در شکوه و جلال ظهور خواهید کرد.
۵بنابراین، تمایلات دنیوی یعنی زنا، ناپاکی، هوی و هوس، شهوت و طمع را (که یک نوع بت‌پرستی است) در خود نابود سازید. ۶به سبب این کارهاست که افراد سرکش گرفتار غضب خدا می‌شوند.۷زمانی‌که شما در آن وضع زندگی می‌کردید، کارهای شما نیز مانند دیگران بود.
۸همچنین اکنون شما باید خشم، غیظ و بدخواهی را از دلهایتان و اهانت و حرفهای زشت را از لبهای خود به کلّی دور سازید. ۹دیگر دروغ نگویید، زیرا با آن آدمی که در سابق بودید و عادتهای او قطع رابطه کرده‌اید. ۱۰و زندگی را به صورت انسان تازه‌ای شروع نموده‌اید -انسانی که پیوسته در شباهت خالق خود به شکل تازه‌ای در می‌آید- تا رفته رفته به شناخت کامل خدا برسد. ۱۱پس بین یونانی و یهودی، مختون و نامختون، بربری و وحشی، غلام و آزاد فرقی وجود ندارد، بلکه مسیح همه‌چیز است و در همه می‌باشد.
۱۲↵ پس شما که برگزیدگان مقدّس و محبوب خدا هستید، خود را به دلسوزی، مهربانی، فروتنی، ملایمت و بردباری ملبّس سازید. ۱۳↵ متحمّل یکدیگر شوید. اگر از دیگران شِکوِه و شکایتی دارید، یکدیگر را عفو کنید و چنانکه خداوند شما را بخشیده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید. ۱۴به همهٔ اینها محبّت را اضافه کنید، زیرا محبّت همه‌چیز را به هم می‌پیوندد و تکمیل می‌کند. ۱۵↵ آرامشی که مسیح به شما می‌بخشد، قاضی وجدان شما باشد؛ چون خدا شما را به عنوان اعضای یک بدن به این آرامش خوانده است و شما باید سپاسگزار باشید. ۱۶↵ اجازه بدهید که پیام مسیح با تمام پُری آن سرتاسر وجود شما را فرا گیرد. یکدیگر را با نهایت خردمندی تعلیم و پند دهید و با سپاسگزاری در دلهای خود زبور، تسبیحات و سرودهای روحانی برای خدا بخوانید. ۱۷↵ هرچه می‌کنید، چه گفتار، چه کردار، همه را به نام عیسی خداوند انجام دهید و در عین حال خدای پدر را دایماً سپاس گویید.
وظایف اجتماعی یک مسیحی
۱۸ای زنها، مطیع شوهرهای خود باشید، زیرا این کار وظیفهٔ مسیحی شماست. ۱۹ای شوهرها، زنهایتان را دوست بدارید و با آنان تندی نکنید. ۲۰ای فرزندان، از والدین خود در هر امری اطاعت کنید، زیرا این کار خداوند را خشنود می‌سازد. ۲۱ای پدران، بر فرزندان خود زیاد سخت نگیرید مبادا دلسرد شوند.
۲۲ای غلامان، در کلّیهٔ امور مطیع اربابان خود که مانند شما بشرند باشید و اطاعت شما فقط به‌خاطر این نباشد که تحت مراقبت هستید یا می‌خواهید دیگران را خشنود سازید، بلکه با خلوص نیّت و خداترسی اطاعت کنید. ۲۳↵ هرکاری که می‌کنید با دل و جان انجام دهید چنانکه گویی برای خداوند کار می‌کنید، نه برای بشر. ۲۴↵ زیرا می‌دانید خداوند میراثی به عنوان پاداش به شما عطا خواهد کرد. چون مسیح ارباب شماست و شما غلامان او هستید. ۲۵شخص بدکار کیفر بد خود را خواهد دید و خدا تبعیض قایل نمی‌شود.