مزامیر باب ۳۷

image_pdfimage_print
سرود داوود
سرنوشت شریران و نیکوکاران
۱به‌خاطر مردم شریر خود را ناراحت نکن،
و بر آنها حسادت مکن.
۲آنها بزودی مانند علف پژمرده و خشک می‌شوند
و از بین می‌روند.
۳بر خداوند توکّل نما و نیکویی کن
تا در زمین در امنیّت زندگی کنی.
۴↵ شادمانی خود را در خداوند جستجو کن
و او خواهش دلت را برآورده خواهد ساخت.
۵↵ خودت را به خداوند بسپار و بر او اعتماد کن.
او تو را کمک خواهد کرد.
۶او بی‌گناهی تو را مانند روز روشن، آشکار خواهد نمود.
۷در حضور خداوند ساکت باش
و با صبر منتظر کار او باش.
نگران کسانی‌که با حیله‌گری در زندگی موفّق می‌شوند، نباش.
۸از خشم و غضب دوری کن
تا به گناه گرفتار نگردی.
۹مردم شریر از بین می‌روند،
امّا کسانی‌که به خداوند توکّل می‌کنند وارث زمین خواهند شد.
۱۰شریران خیلی زود نابود خواهند شد،
و چون به دنبال آنها بگردی، ایشان را نخواهی یافت.
۱۱امّا فروتنان مالک زمین می‌شوند
و از برکات آن بهره‌مند خواهند گردید.
۱۲شریر برای نیکوکار دسیسه می‌چیند
و با نفرت بر او خیره می‌شود.
۱۳امّا خداوند به مرد شریر می‌‌خندد،
چون می‌‌‌بیند که روز نابودی او فرا می‌رسد.
۱۴شریران شمشیر به دست گرفته،
تیر و کمان خود را آماده کرده‌اند تا فقیران و نیازمندان را بکشند
و نیکوکاران را هلاک سازند.
۱۵امّا شمشیر آنها به قلب خودشان فرو می‌رود
و کمانشان خرد می‌شود.
۱۶دارایی اندک شخص درستکار، بهتر است
از ثروت سرشار اشخاص شریر.
۱۷زیرا خداوند بازوی شریران را می‌شکند
و نیکوکاران را سرفراز می‌سازد.
۱۸خداوند از کسانی‌که مطیع او هستند،
مراقبت می‌کند. آنها را وارث زمین می‌سازد.
۱۹در روزهای سختی از آنها نگه‌داری می‌کند
و در زمان قحطی، خوراک فراوان به آنها می‌دهد.
۲۰امّا مردم شریر هلاک می‌شوند.
دشمنان خداوند مانند گُلهای صحرایی بزودی پژمرده می‌گردند
و مثل دود در هوا محو می‌شوند.
۲۱شریر قرض می‌گیرد، ولی پس نمی‌دهد.
امّا شخص نیکوکار سخاوتمند و بخشنده است.
۲۲آنهایی را که خداوند برکت داده است، وارث زمین خواهند شد،
لیکن کسانی را که لعنت کرده است، از بین خواهند رفت.
۲۳خداوند از آنانی که رضایت دارد، حمایت می‌کند
و آنان را به راهی که باید بروند، هدایت می‌نماید.
۲۴اگر بلغزند نخواهند افتاد،
زیرا خداوند دست آنها را می‌گیرد.
۲۵از جوانی تا به امروز که پیر شده‌ام، به یاد ندارم که خداوند درستکاران را فراموش کرده باشد،
و یا فرزندان آنها دست به گدایی دراز کرده باشند.
۲۶او پیوسته با سخاوت می‌بخشد و به دیگران قرض می‌دهد،
و فرزندان ایشان متبارک خواهند بود.
۲۷از بدی بپرهیز و نیکی را دنبال کن
تا پایدار گردی،
۲۸زیرا خداوند راستی را دوست می‌دارد
و وفادارن خود را از یاد نمی‌برد.
او آنان را همیشه حمایت می‌کند،
امّا فرزندان شریران نابود خواهند شد.
۲۹مردم صالح وارث زمین خواهند شد
و همیشه در آنجا زندگی خواهند کرد.
۳۰گفتار شخص نیکو حکیمانه است
و او همیشه از روی انصاف سخن می‌گوید.
۳۱او دستورات خدای خود را در دلش حفظ می‌کند،
بنابراین هرگز لغزش نمی‌خورد.
۳۲شریر در پی فرصت است
تا شخص نیکو را از بین ببرد،
۳۳امّا خداوند او را به دست دشمن رها نخواهد کرد
و نخواهد گذاشت که در محاکمه محکوم شود.
۳۴بر خداوند امیدوار باش و اوامر او را اطاعت نما.
او تو را مالک زمین خواهد ساخت و سرفراز خواهد کرد
و تو نابودی شریران را خواهی دید.
۳۵مرد شریری را می‌‌شناختم که بسیار ظالم بود؛
و مانند درخت سدر لبنان به هر سو چنگ انداخته بود.
۳۶امّا بعد از مدّتی وقتی از آنجا می‌گذشتم او را ندیدم
و هرقدر جستجو کردم، او را نیافتم.
۳۷شخص نیکو و درستکار را ملاحظه نما،
او عاقبتِ نیک و آسوده‌ای دارد.
۳۸امّا شریر بکلّی نابود می‌شود
و نسلش از بین خواهد رفت.
۳۹خداوند اشخاص نیکو را نجات می‌بخشد
و در هنگام مشکلات، پناهگاه آنان می‌باشد.
۴۰خداوند آنها را کمک می‌کند
و از شرّ شریران رهایی می‌دهد،
زیرا به او پناه می‌آورند.

دیدگاهتان را بنویسید