افسسیان باب ۲ آیه ۹

image_pdfimage_print
افسسیان باب ۲ آیه ۹
افسسیان باب ۲ آیه ۹
افسسیان باب ۲ آیه ۹
افسسیان باب ۲ آیه ۹

افسسیان باب ۲ آیه ۹

۹↵ این نجات، نتیجهٔ کارهای شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد.