چرا خدا اجازه می دهد ایمانداران مسیحی بیمار شوند؟

image_pdfimage_print
چرا خدا اجازه می دهد ایمانداران مسیحی بیمار شوند؟
چرا خدا اجازه می دهد ایمانداران مسیحی بیمار شوند؟

کتاب مقدس تعلیم می دهد که خداوند قادرمطلق است. حتی از گفتگوی خدا با شیطان درمی یابیم که خدا کنترل امور را در اختیار دارد و شیطان بدون اجازه خدا هیچ کاری نمی تواند انجام دهد (ایوب فصل ۱ آیه ۱۲).

About نویسنده مهران پورپشنگ

View all posts by نویسنده مهران پورپشنگ →