دوم تیموتاوس باب ۱ آیه ۹

image_pdfimage_print
دوم تیموتاوس باب ۱ آیه ۹
دوم تیموتاوس باب ۱ آیه ۹

دوم تیموتاوس باب ۱ آیه ۹

۹↵ خدا ما را نجات داد و به یک زندگی مقدّس دعوت کرد و این در اثر کارهای ما نبود، بلکه بر طبق نقشهٔ خود خدا و فیضی است که او از ازل در شخص مسیح عیسی به ما عطا فرمود.