بهترین راه برای بشارت دادن به کسی که در یک مذهب دروغین است چیست؟

image_pdfimage_print

مهمترین چیز و قدم اول که ما می توانیم د برای کسانی انجام دهیم که درگیر یک مذهب دروغین هستند این است که برایشان دعا کنیم. ما باید دعا کنیم که خدا قلب آنها را عوض کرده چشمانشان را به حقیقت باز نماید
(۲ قرنتیان ۴: ۴).
ما باید دعا کنیم که خدا به آنها نشان بدهد که به نجات بوسیله عیسی مسیح نیاز دارند (یوحنا ۳: ۱۶).
بدون قدرت خدا و ملزم شدن بوسیله روح القدس، ما هیچوقت نمی توانیم کسی را نسبت به حقیقت متقاعد کنیم (یوحنا ۱۶: ۷-۱۱).

ما در عین حال باید زندگی مسیحی خداپسندانه ای داشته باشیم، تا آنهایی که در مذاهب دروغین گرفتار شده اند بتوانند ببینند که خدا در زندگی خود ما چه تغییراتی ایجاد کرده است (اول پطرس ۳: ۱-۲).
ما باید برای داشتن حکمتی دعا کنیم که دیگران را با قدرت خدمت می کند (یعقوب ۱: ۵). علاوه بر همه اینها، ما باید در بیان انجیل شهامت داشته باشیم.
ما باید خبر نجات از طریق عیسی مسیح را بیان کنیم
(رومیان ۱۰: ۹-۱۰).
ما همیشه باید آماده باشیم تا از ایمانمان دفاع کنیم
(اول پطرس ۳: ۱۵)،
اما باید اینکار را با آرامی و احترام انجام دهیم. ما می توانیم خبر نجات را بطور صحیح اعلام کنیم، می توانیم بحث را برنده شویم، ولی بعلت عصبانیت و یا خود بهتر بینی و یا عجله کردن در بشارت نتیجه اصلی را نگیریم.

در نهایت، ما باید نجات کسانی را که به آنها بشارت می دهیم به خدا واگذاریم. این قدرت خدا و فیض اوست که مردم را نجات می دهد، نه ما.
در حالیکه خوب و حکیمانه است که برای دفاع از ایمانمان آماده باشیم و از مذاهب دروغین مطلع باشیم، اما هیچکدام از اینها باعث نجات کسانی که در تله دروغهای مذاهب دروغین افتاده اند نمی شود.
بهترین کاری که ما می توانیم انجام دهیم این است که برای آنها دعا کنیم، به آنها بشارت دهیم، و زندگی مسیحی داشته باشیم و اعتماد کنیم که روح القدس کار جذب کردن، متقاعد کردن، و تبدیل کردن آنها را انجام می دهد.

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید