گناه و عواقب آن:

image_pdfimage_print

آیا مسیحیان باید از شیطان بترسند؟

تعریفی از واژه گناه و درک مفهومی عمیق از این واژه

واژۀ عبری بکار رفته در عهد عتیق به معنی “انحراف از مسیر اصلی” یا “به هدف نزدن” میباشد.
به معنای نقض اراده و قانون خداوند میباشد.
اول پادشاهان ۸: ۴۶، مزمور۱۴: ۱-۳
واژۀ یونانی بکار رفته در عهد جدید به معنی قاصر آمدن (کوتاه آمدن) یا مطابقت نداشتن با معیارهای الهی است.
رومیان۳: ۲۳و ۱ یوحنا۱: ۶و۸و۱۰

منشاء گناه چیست؟
نااطاعتی از خدا و تن دادن به سه وسوسه
پیدایش ۳: ۶ اول یوحنا ۲: ۱۶
برای خوراک نیکوست= شهوت جسم
به نظر خوش نما و دلپذیر = خواهش چشم
دانش افزا = غرور زندگانی

ریشه اصلی گناه چیست؟
ریشۀ اصلی در درون انسان، اعمال گناه آلود از قلب، و فکر ناپاک سرچشمه میگیرد.
اشعیا ۱: ۵ _ ارمیا ۱۷: ۹ _ مرقس ۷: ۱۸- ۲۳

عواقب و نتایج گناه چیست؟
گناه سبب قطع شدن مشارکت بین انسان و خدا میشود و در نتیجه انسان با خدا بیگانه میشود.
اشعیا ۵۹: ۱-۲۱-۲_ مزمور ۶۶: ۱۸ _ مرقس۱۸:۷–۲۲
گناه سبب اسارت و بندگی انسان گناهکار میشود.
یوحنا ۸: ۳۴، روم ۶: ۱۷، ۷: ۱۴
گناه سبب دشمنی و بیگانه شدن انسان با انسانهای دیگر میشود.
رومیان ۱۳:۱۳ و غلاطیان ۵: ۲۰و ۲۱
به سبب گناه، لعنت بر انسان، زمین، طبیعت حاکم شده است.
پیدایش ۳: ۱۴-۱۹
گناه بدن انسان گناهکار را تباه کرده و ناپاکی و بیماری و مرگ را بر آن حاکم ساخته است.
رومیان ۶: ۱۹و ۲۳ و پیدایش ۳:۳
گناه آرامش و شادی انسانها را از بین برده است.
اشعیا ۵۷: ۲۰-۲۱ و مزمور ۳۸: ۱۸ و ۵۱: ۱گناه سبب هلاکت ابدی و عذاب جاودانی انسانها میشود.
رومیان۲: ۵-۶و ۶: ۲۳
موت به معنای دوری ابدی از خدا

چاره و درمان گناه چیست؟

✝ قربانی روی صلیب جنبه کفاره گناهان بشریت را داشت.
خروج ۱۲: ۱۳ _ یوحنا ۱: ۲۹ _ رومیان ۵: ۸
غلاطیان۱: ۴ _ عبرانیان۱۰: ۱۴

لغت کفاره به معنای پوشش یا پوشانیدن است.
عیسی مسیح بر روی صلیب، پوشش گناهان ما شد.

منبع کلیسای ایرانیان

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید