مزامیر باب ۱۳۹  آیه ۲۳

image_pdfimage_print
مزامیر باب ۱۳۹  آیه ۲۳
مزامیر باب ۱۳۹  آیه ۲۳

مزامیر باب ۱۳۹  آیه ۲۳

خدایا، مرا تفتیش کن و از دل من باخبر شو، مرا بیازما و افکار مرا بخوان.