اینکه عیسی پسر انسان است یعنی چه؟

image_pdfimage_print
اینکه عیسی پسر انسان است یعنی چه؟
اینکه عیسی پسر انسان است یعنی چه؟

ایمانداران

اینکه عیسی پسر انسان است یعنی چه؟

عیسی بعنوان پسر انسان ۸۸ بار در عهد جدید نام برده شده است. معنی اولیه “پسر انسان” اشاره به نبوت دانیال ۷: ۱۳-۱۴ است که می گوید “در رویای شب نگرستیم و اینک مثل پسر انسان با ابرهای آسمان آمد و نزد قدیم الایام رسید و او را بحضور وی آوردند. و سلطنت و جلال و ملکوت به او داده شد تا جمیع قومها و امتها و زبانها او را خدمت نمایند. سلطنت او سلطنت جاودانی و بی زوال است و ملکوت او زایل نخواهد شد.” عبارت “پسر انسان” یک لقب برای منجی و مسیح بود. عیسی کسیست که قدرت و جلال و پادشاهی به او داده شد. وقتی عیسی این عبارت را استفاده می کرد، نبوتهای درباره پسر انسان را به خود مربوط می ساخت. یهودیان بطور بسیار نزدیک و دقیقی با این عبارت و معنی آن آشنایی داشتند. عیسی ادعا می کرد که مسیح است.

معنی دیگر عبارت “پسر انسان” این است که عیسی واقعا یک انسان بود. خدا حزقیال را ۹۳ بار “پسر خاک” خطاب کرد. در اینکار خدا حزقیال را یک انسان می خواند. پسر یک انسان خاکی انسانی خاکیست. عیسی خدای کامل بود (یوحنا ۱: ۱)، اما او انسان هم بود (یوحنا ۱: ۱۴). ۱ یوحنا ۴: ۲ به ما می گوید، “به این روح خدا را می شناسیم: هر روحیکه بعیسی مسیح مجسم شده اقرار نماید از خداست.” بله، عیسی پسر خدا بود – او در اصل خدا بود، عبارت “پسر انسان” به ما می گوید که عیسی هم مسیح و هم یک انسان کامل و واقعی است .

دیدگاهتان را بنویسید