کتاب مقدس درباره همجنس بازی چه میگوید؟ آیا همجنس بازی گناه است؟

image_pdfimage_print

کتاب مقدس با هماهنگی کامل به ما میگوید که همجنس بازی گناه است. (پیدایش ۱۹: ۱-۱۳؛ لاویان ۱۸: ۲۲ ؛ رومیان ۱ : ۲۶- ۲۷ ؛ اول قرنتیان: ۶: ۹). تعلیم رومیان ۱: ۲۶-۲۷ به طور خاص این است که همجنس بازی نتیجۀ انکار و نا فرمانی از خداوند است. مطابق کتاب مقدس، زمانیکه انسان در بی ایمانی و گناه میماند و در این راه لجاجت میورزد، خداوند “او را به هوسهای خباثت تسلیم میکند (حتی بیش از تبهکاران و فاسدان) تا نشان دهد که ثمرۀ زندگی بدون خداوند، چیزی جز پوچی و ناامیدی نیست. اول قرنتیان ۶: ۹ بیان میکند که همجنس بازان وارث ملکوت خداوند نخواهند شد.

خداوند انسان را با میل به همجنس بازی خلق نکرده است. کتاب مقدس به ما میگوید که بخاطر گناه است که شخصی همجنس باز میشود (رومیان ۱ : ۲۴- ۲۷)، و دست آخر اینکه این عمل انتخاب خود آدمی است. این امکان وجود دارد که شخصی با داشتن قابلیت همجنس بازی متولد شود ، همانطور که افرادی با گرایش شدید به تعدی و زور و دیگر گناهان به دنیا میآیند. اما این امر نمیتواند عذر موجّهی برای انتخاب گناه جهت ارضای امیال گناه آلود باشد. آیا اگر شخصی با گرایشی دیوانه وار به خشم و غضب متولد شود، حق دارد که برای رسیدن به امیالش مرتکب آن شود؟ بطور یقین، نه! در مورد همجنس بازی نیز به همین شکل است.
علیرغم این واقعیت که همجنس بازی گناه است، کتاب مقدس آن را به عنوان گناهی “بزرگتر” از سایر گناهان توصیف نمیکند. همۀ گناهان برای خداوند رنج آور هستند. همجنس بازی تنها یکی از گناهان ذکر شده در اول قرنتیان ۶: ۹- ۱۰ میباشد که انسان را از ملکوت خداوند باز میدارد. مطابق کلام خدا، همانطور که بخشش خداوند برای یک مَرد زناکار، بت پرست، قاتل، دزد و غیره مهیّاست، فرد همجنس باز را نیز شامل میشود. خداوند همچنین به همۀ آنانی که مسیح را به عنوان نجات دهندۀ خود بپذیرند، پیروزی و غلبه بر گناهان را وعده داده است؛ که همجنس بازی هم یکی از آن گناهان است (اول قرنتیان ۶: ۱۱؛ دوم قرنتیان ۵: ۱۷).

منبع:ایمانداران

 

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید