آیا متی و لوقا در ارائه گزارش مرگ یهودای اسخریوطی دچار تناقض گویی شده بودند؟-۲

image_pdfimage_print
قسمت دوم

یهودا در نومیدی خود، از زندگی خود منزجر شد و خود را حلق آویز کرد. به هنگام مرگ یا کمی بعد از مرگش، به زمین افتاد. باستان شناسان در محلی که طبق سنت، مکان مرگ یهودا محسوب می شود، مشاهده کرده اند که مزرعه خون، در پایین یک صخره مرتفع در بیرون از اورشلیم قرار دارد. بنابراین، روایت اعمال رسولان درست است. دلیل نامگذاری مزرعه خون، این بود که یهودا بعد از حلق آویز کردن خود، به آن زمین افتاد و زمین آغشته به خون شد. این نکته را مردم اورشلیم می دانستند.
در اعمال رسولان، لوقا به عنوان پزشک توضیحات بیشتری درباره آنچه بعد از حلق آویز رخ داد در اختیار خوانندگان می گذارد.
طبق روایت متی، رهبران مذهبی یهود با پولی که یهودا بازگردانده بود، زمینی خریدند که به مزرعه کوزه گر مشهور است. از آن جا که پولی که به یهودا پرداخت شده بود، احتمالا از خزانه معبد بود، پذیرفتن آن پول که برای قتل پرداخت شده بود، مطابق شریعت، گناه تلقی می گردید. بنابراین، آنان آن زمین را برای تدفین غیر یهودیانی خریدند که در اورشلیم فوت می کردند.
چهار. بر طبق اعمال رسولان فصل یکم آیه هجدهم، این مزرعه را یهودا خرید. اما این فقط حالت شرعی قضیه بود. مزرعه را در واقع کاهنان خریدند، اما از آن جا که نمی خواستند مایملک یهودا را وارد بیت المال کنند، زمین را به نام یهودا خریدند. در این صورت، زمین فقط از لحاظ شرعی از آن یهودا بود، بنابراین می توان گفت که یهودا آن را خرید.

نتیجه گیری
هیچ تناقضی در مورد مرگ یهودا در گزارش های متی و لوقا وجود ندارد، بلکه صرفا توصیف های دو نویسنده از یک رویداد می باشند.
پایان

نویسنده: کشیش مهران پورپشنگ

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید