اول تیموتاوس باب ۴ آیه ۸

image_pdfimage_print
اول تیموتاوس باب ۴ آیه ۸
اول تیموتاوس باب ۴ آیه ۸

اول تیموتاوس باب ۴ آیه ۸

زیرا اگرچه ورزش در بعضی موارد برای بدن مفید است، خداپرستی از هر حیث فایده دارد، چون هم برای حال و هم برای آینده وعدهٔ حیات دارد.