افسسیان باب ۶ آیه ۱۱

image_pdfimage_print
افسسیان باب ۶ آیه ۱۱
افسسیان باب ۶ آیه ۱۱

افسسیان باب ۶ آیه ۱۱

زِرِه کاملی را که خدا برای شما تهیّه کرده است، بپوشید تا بتوانید در مقابل نیرنگهای ابلیس ایستادگی نمایید.