اگر شما تنها شوید چه می کنید ؟

image_pdfimage_print

Zahra Shiroyeh:
وقتی موسی تنها شد اشتیاق بخدمت را از دست داد. خروج ۴ : ۱۰ تا۱۳
وقتی هارون تنها شد به گوساله ساختن وگوساله پرستیدن افتاد. خروج ۳۲ : ۲ تا ۴
وقتی ایلیا تنها شد افسرده شده درخواست مرگ کرد. پادشاهان ۱۹ : ۴
وقتی جدعون تنها شد گرفتار بت ها شد. داوران ۸ : ۲۷
وقتی شمشون تنها شد قربانی وسوسه های دلیله شد. داوران ۱۶ : ۱۶
وقتی داود تنها شد به گناه با بتشبع افتاد. اول سموئیل ۱۱ : ۱و۲
وقتی پطرس تنها شد مسیح را سه بار انکار کرد. یوحنا ۱۸ : ۲۵ تا ۲۷

منوشما استثناء نیستیم خطر فلاکت بار تنهایی را بی اهمیت ندانید .
شاید لازم است رفتارتان را عوض کنید .
شاید لازم است رابطه با افراد را عوض کنید .
شاید لازم است در توقع هایتان تجدید نظر کنید .
شاید لازم است در ارزش گذاری هایتان بیشتر دقت کنید .
شاید لازم است جماعت هایی که با آنها در ارتباط هستید را ترک کنید .
ولـی هرگز تنها نمانید.

“آهو هاییکه تنها هستند دلچـسب ترین و ساده ترین طعمه کفتارهایند . کفتارهای ناامیدی و افسردگی را هرگز دست کم نگیرید .”

دیدگاهتان را بنویسید