اگر عیسی خدا بود، چگونه او به درگاه خدا دعا می کرد؟ آیا عیسی به جانب خود دعا می کرد؟

image_pdfimage_print

اگر عیسی خدا بود، چگونه او به درگاه خدا دعا می کرد؟ آیا عیسی به جانب خود دعا می کرد؟

قسمت دوم

هیچ مشکلی در اینکه خدای پسر به جانب خدای پدر دعا کند و یا با او صحبت کند وجود ندارد. همانطور که گفته شد، آنها قبل ازاینکه مسیح به انسان تبدیل شود رابطه ای ازلی داشته اند. این رابطه در انجیل به تصویر کشیده شده است و به همین سبب است که ما می توانیم ببینیم که چگونه پسر خدا در انسانیت خود، خواست پدر خود را به انجام رسانید، و در انجام این کار، رستگاری را برای فرزندان او خریداری کرد( یوحنا ۳۸:۶ ).اطاعت مداوم مسیح از پدر آسمانیش توسط دعا‌های او قدرت یافت و متمرکز شد. این نوع دعا، سر مشقی برای دعا‌های ماست.

از خدایی عیسی مسیح هنگام دعا به جانب پدر آسمانیش کاسته نشد بود. او برای ما مجسم ساخت، که حتی به عنوان یک انسان بیگناه، برای به انجام رساندن هدف پدر آسمانی، نیازمند دعا کردن هستیم. دعا ی عیسی مسیح به جانب پدر، نشانی از رابطه او در تثلیث بود وهم چنین مثالی برای ما که متوجه شویم که برای نیرو و حکمتی که نیاز داریم باید به خدا از طریق دعا تکیه کنیم.از آنجا که عیسی مسیح، به عنوان خدا انسان، نیاز به یک زندگی همراه با دعای پرطراوت داشت، هم چنین پیروان امروزه ی مسیح به آن نیازمندند.
پایان
منبع: gotquestions

 

دیدگاهتان را بنویسید