امثال باب ۲۹ آیه ۲۵

امثال باب ۲۹ آیه ۲۵

امثال باب ۲۹ آیه ۲۵