کتاب اعمال رسولان

image_pdfimage_print

کتاب اعمال رسولان
کتاب اعمال رسولان دومین بخش از تاریخی است که لوقا نوشته است. لوقا اهل انطاکیه، از شهرهای مهم ایالت سوریه بود او در انجیل خود عمدتا به تشریح کارهای عیسی پرداخته است. اما در کتاب اعمال رسولان وی عمدتا در مورد کارهای شاگردان عیسی (رسولان) و پولس رسول نوشته است امکان دارد که لوقا پولس را هنگامی که در انطاکیه زندگی میکرده ملاقات کرده باشد. لوقا بعدا پولس را در بخشی از دومین سفر بشارتی اش و بار دیگر در آخرین سفر او به روم همراهی کرد، بسیاری از دانشمندان کتاب مقدس بر این باورند که کتاب اعمال بین سالهای ۶۰ تا ۶۵ میلادی نوشته شده است. (احتملا در سال ۶۳ میلادی) در آن هنگام پولس رسول در روم در خانه ای در حبس به سر میبرد و منتظر محاکمه خود بود و بسیاری از رومیان متنفذ در مورد این مذهب نوین یعنی مسیحیت که پولس به خاطر آن گرفتار شده بود در شگفتی بودند، بنابراین لوقا تصمیم گرفت که کتاب تاریخ خود را در دو بخش در مورد مسیحیت بنویسد، بخش اول در مورد عیسی مسیح و بخش دوم در مورد چگونگی انتشار آن از اورشلیم تا شهر بزرگ رم پایتخت امپراطوری روم، او هر دو کتاب را برای یکی از صاحب منصبان رومی که او را تیئوفیلوس عزیز مینامد فرستاد در مورد این تیئوفیلوس هیچ چیز نمیدانیم.

منبع :ایمانداران

دیدگاهتان را بنویسید