کتاب مقدس دربارۀ شفا چه می گوید؟ آیا در نجات مسیح شفا هم هست؟

image_pdfimage_print

کتاب مقدس دربارۀ شفا چه می گوید؟ آیا در نجات مسیح شفا هم هست؟

اشعیاء ۵۳: ۵، که در ۱ پطرس ۲: ۲۴ هم در مورد آن آمده، یک آیۀ کلیدی در باره شفاست، اما اکثرا اشتباه فهمیده شده و اشتباه به آن عمل کرده شده است. “حال آنکه بسبب تقصیرهای ما مجروح و بسبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم.” کلمۀ شفا یافتیم می تواند هم شفای روحانی و هم شفای جسمانی باشد. بهر حال متن اشعیاء ۵۳ و ۱ پطرس ۲ این را واضح می نماید که منظور شفای روحانیست. “که خود گناهان ما را در بدن خویش بردار متحمل شد تا از گناه مرده شده به عدالت زیست نماییم که به ضربهای او شفا یافته اید” (۱ پطرس ۲: ۲۴). این آیه دربارۀ گناه و عدالت صحبت می کند، نه بیماری. بنابراین شفا یافتن در هر دو آیه بمعنی بخشیده شدن و نجات یافتن است و نه شفای جسمانی.

کتاب مقدس بطور مشخص شفای جسمانی را به شفای روحانی ربط نمی دهد. گاهی مردم با ایمان آوردن به مسیح شفای جسمانی هم دریافت می کنند، ولی این همیشه اتفاق نمی افتد. گاهی اراده خداست که شفا بیابیم و گاهی نیست. یوحنای رسول به ما دیدی صحیح از این مطلب می دهد: “و اینست آن دلیری که نزد وی داریم که هر چه بر حسب اراده او سوال نماییم ما را می شنود. و اگر دانیم که هر چه سوال کنیم ما را می شنود – هر چه سوال نماییم – پس می دانیم که آنچه از او درخواست کنیم می یابیم” (۱ یوحنا ۵: ۱۴-۱۵). خدا هنوز معجزات انجام می دهد. خدا هنوز مردم را شفا می بخشد. بیماری، درد و مرض، و مرگ هنوز واقعیتهای زندگی در این دنیا هستند. تا وقتیکه خداوندمان باز نگشته است، تمام کسانیکه امروز زنده اند روزی خواهند مرد و بیشتر آنها (همراه مسیحیان) بعلت اشکال جسمانی (بیماری و یا تصادف)از این دنیا می روند. اراده خدا همیشه برای شفای جسمانی ما نیست.

در نهایت، شفای جسمانی ما در بهشت برایمان مهیا شده و در انتظار ماست. در بهشت، دیگر دردی نیست، مرضی نیست، رنجی نیست و مرگی نیست (مکاشفه ۲۱). همه ما نیاز داریم که کمتر مشغول شرایط جسمانی خود و بیشتر متوجه شرایط روحانیمان باشیم (رومیان ۱۲: ۱-۲). آنوقت می توانیم تمرکز قلبمان را بر روی بهشت بگذاریم که در آنجا دیگر مجبور نیستیم با مسائل و مشکلات جسمانی در گیر شویم. مکاشفه ۲۱: ۴ می گوید که شفای واقعی که ما باید مشتاق آن باشیم این است: “و خدا هر اشکی از چشمان ایشان پاک خواهد کرد و بعد از آن موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود زیرا که چیزهای اول درگذشت.”
منبع: gotquestions

دیدگاهتان را بنویسید