دوم تیموتاوس باب ۳ آیه ۱۶

image_pdfimage_print
دوم تیموتاوس باب ۳ آیه ۱۶
دوم تیموتاوس باب ۳ آیه ۱۶

دوم تیموتاوس باب ۳ آیه ۱۶

تمام کتاب‌مقدّس از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح معایب و پرورش ما در نیکی مطلق مفید است