خداوند چگونه خود را مکشوف میکند؟ /۱

image_pdfimage_print

قسمت اول

١.خداوند چگونه آفرییننده همه چیز می باشد؟
آسمان جلال خدا را بیان میکند و فلک از عمل دستهایش خبر میدهد.
مزامیر ١٩: ١
از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در چیزهایی که او آفریده است به روشنی مشاهده میشود.
رومیان ١: ١٢
اى خداوند و خدای ما،
تو شایسته ای که صاحب جلال و حرمت و قدرت باشی،
زیرا تو همه چیز را آفریدى و به اراده تو آنها آفریده شدند و حیات یافتند.
مکاشفه ۴: ١١
٢. تنها یک خدا وجود دارد
این برتو ظاهر شد تابدانی که یهوه خداست و غیر از او دیگری نیست.
تثنیه ۴: ٣۵
“«بشنو، ای اسرائیل: یهوه، خدای ما، خداوندِ یکتاست.”
تثنیه ۶: ۴
خداوند … چنین میگوید:
من اول هستم و من آخر هستم و غیر از من خدایی نیست.
اشعیا ۴۴: ۶
یک خدا و پدر همه که فوق همه و در میان همه و در همه شما است.
افسسیان ۴: ۶

٣.خداوند قادر مطلق است
اما خدای ما در آسمانهاست. آنچه را که اراده نموده به عمل آورده است.
مزامیر ١١۵: ٣
میدانم که به هر چیز قادر هستی، وابدا قصد تو را منع نتوان نمود.
ایوب ۴٢: ٢
“عیسی متوجه ایشان شده، گفت: «نزدانسان این محال است لیکن نزد خدا همه چیز ممکن است.»”
متى ١٩: ٢۶
زیرا برای خدا هیچ چیز محال نیست
لوقا ١: ٣٧

۴. خدا قدوس است
“یهوه خدای ما را متعال بخوانید و نزد کوه مقدس او عبادت کنید. زیرا یهوه خدای ما قدوس است.”
مزامیر ٩٩: ٩
خداوند می فرماید «مقدس باشید زیرا که من قدوسم.»
اول پطرس١: ١۶

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید