نویسندگان کتاب مقدس چه کسانی بودند؟_۲

image_pdfimage_print

اساساً کتاب مقدس در ورای نویسندگان بشری، توسط خود خدا نوشته شده است. دوم تیموتائوس ۱۶:۳ به ما می گوید که کتاب مقدس توسط خدا “الهام شده است”. خدا بر نویسندگان کتاب مقدس نظارت کرد تا با وجود استفاده از سبک نگارشی و شخصیت نویسندگان آن، دقیقاً همان چیزی را که خدا در نظر داشت، بنگارند. کتاب مقدس توسط خدا دیکته نشد بلکه کاملاً توسط او الهام و هدایت شد.

کتاب مقدس توسط حدوداً ۴۰ نفر از پیش زمینه های گوناگون در طول ۱۵۰۰ سال به رشته تحریر درآمد. اشعیا یک نبی بود، عزرا یک کاهن بود، متی یک باجگیر بود، یوحنا یک ماهیگیر بود، پولس خیمه دوز بود، موسی یک شبان بود، لوقا یک پزشک بود. با وجود اینکه کتاب مقدس توسط نویسندگان مختلفی در طول ۱۵ قرن نوشته شد، اما مطالب کتاب مقدس با همدیگر تناقض ندارند و هیچ اشتباهی در آن وجود ندارد. نویسندگان چشم اندازهای مختلفی دارند، اما همگی همان خدای واحد حقیقی، و همان راه واحد نجات یعنی عیسی مسیح را اعلان می کنند (یوحنا ۶:۱۴؛ اعمال ۱۲:۴). تعداد کمی از کتب کتاب مقدس به طور مشخص نام نویسنده آن را ذکر می کند. در اینجا کتب کتاب مقدس به همراه نام شخصی که به اعتقاد اکثر محققان کتاب مقدسی به عنوان نویسنده کتاب پنداشته می شود به همراه تاریخ تقریبی نگارش آن آمده است:

پیدایش، خروج، لاویان، اعداد، تثنیه = موسی – ۱۴۰۰ پیش از میلاد
یوشع = یوشع – ۱۳۵۰ پیش از میلاد
داوران، روت، اول سموئیل، دوم سموئیل = سموئیل/ناتان/جاد – ۱۰۰۰تا ۹۰۰ پیش از میلاد
اول پادشاهان، دوم پادشاهان = ارمیا – ۶۰۰ پیش از میلاد
اول تواریخ، دوم تواریخ، عزرا، نحمیا = عزرا – ۴۵۰ پیش از میلاد
استر = مردخای – ۴۰۰ پیش از میلاد
ایوب = موسی – ۱۴۰۰ پیش از میلاد
مزامیر = نویسندگان متعدد، اما پیشتر آن توسط داوود – ۱۰۰۰ تا ۴۰۰ پیش از میلاد
امثال، جامعه، غزل غزلهای سلیمان = سلیمان – ۹۰۰ پیش از میلاد
اشعیا = اشعیا – ۷۰۰ پیش از میلاد
ارمیا، مراثی ارمیا = ارمیا – ۶۰۰ پیش از میلاد
حزقیال = حزقیال – ۵۵۰ پیش از میلاد
دانیال = دانیال – ۵۵۰ پیش از میلاد
هوشع = هوشع – ۷۵۰ پیش از میلاد
یوئیل = یوئیل – ۸۵۰ پیش از میلاد
عاموس = عاموس – ۷۵۰ پیش از میلاد
عوبدیا = عوبدیا – ۶۰۰ پیش از میلاد
یونس = یونس – ۷۰۰ پیش از میلاد
میکاه = میکاه – ۷۰۰ پیش از میلاد
ناحوم = ناحوم – ۶۵۰ پیش از میلاد
حبقوق = حبقوق – ۶۰۰ پیش از میلاد
صفنیا = صفنیا – ۶۵۰ پیش از میلاد
حجی = حجی – ۵۲۰ پیش از میلاد
زکریا = زکریا – ۵۰۰ پیش از میلاد
ملاکی = ملاکی – ۴۳۰ پیش از میلاد
متی = متی – ۵۵ میلادی
مرقس = یوحنای مرقس – ۵۰ میلادی
لوقا = لوقا – ۶۰ میلادی
یوحنا = یوحنا – ۹۰ میلادی
اعمال = لوقا – ۶۵ میلادی
رومیان، اول قرنتیان، دوم قرنتیان، غلاطیان، افسسیان، فیلیپیان، کولسیان، اول تسالونیکیان، دوم تسالونیکیان، اول تیموتائوس، دوم تیموتائوس، تیطس، فلیمون = پولس – ۵۰ تا ۷۰ میلادی
عبرانیان = نامشخص، به احتمال زیاد پولس، لوقا، برنابا، یا آپولوس – ۶۵ میلادی
یعقوب = یعقوب – ۴۵ میلادی
اول پطرس، دوم پطرس = پطرس – ۶۰ میلادی
اول یوحنا، دوم یوحنا، سوم یوحنا = یوحنا – ۹۰ میلادی
یهودا = یهودا – ۶۰ میلادی
مکاشفه = یوحنا – ۹۰ میلادی
gotquestions

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید