مفهوم این آیه چیست ؟

image_pdfimage_print

الآن ببینید که من خود، او هستم. و با من خدای دیگری نیست. من می‌میرانم و زنده می‌کنم. مجروح می‌کنم و شفا می‌دهم. و از دست من رهاننده‌ای نیست.
تثنیه باب ۳۲ آیه ۳۹

آیا ممکن بود کتاب های بیشتری به کتاب مقدس اضافه می شدند؟

مفهوم این آیه
هیچ کس و هیچ قدرتی نمی‌تواند ما را از خداوند جدا سازد. تنها او می‌تواند براستی شفا دهنده زخمهای ما باشد، و تنها او انتقام نهایی را از دشمنان ما خواهد گرفت. پولس براستی در رساله رومیان می‌گوید «۳۸ زیرا یقین می‌دانم که نه موت و نه حیات و نه فرشتگان و نه روسا و نه قدرتها و نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده ۳۹ و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیح عیسی است جدا سازد.»
منبع: رازگاه

دیدگاهتان را بنویسید