یک کلیسای سالم باید چه ویژگیهایی داشته باشد؟

image_pdfimage_print

چرا شرکت در کلیسا مهم است 2 ؟

۱. موعظه و تفسیر آیه به آیۀ کتاب‌مقدس، بر مبنای کتاب‌مقدس. آیا شبان کلیسا کلام خدا را موعظه می‌کند یا نظر و عقیدۀ خودش را؟ آیا آن شبان موعظۀ خود را در راستای اصول کتاب‌مقدس تنظیم می‌نماید یا بر اساس معیارها و مقیاسهای دیگری موضوع موعظه‌های خود را انتخاب می‌کند؟ (دوم تیموتائوس ۲:‏۱۵؛ ۴:‏۲).

۲. الهیات، بر مبنای کتاب‌مقدس. آیا کلیسا، صریح و واضح، اعتقادنامه‌اش را بر آموزه‌های اساسی و کلیدی کتاب‌مقدس استوار نموده است؟ آیا رهبران کلیسا، یک‌رأی و یکپارچه، آموزه‌های صحیح را تعلیم می‌دهند؟ (تیطس ۱:‏۹-‏۱۱).

۳. درک انجیل، بر مبنای کتاب‌مقدس. آیا کلیسا، به روشنی و شفافی، این خبر خوش را اعلام می‌کند که عیسی مسیح با مرگ و رستاخیزش برای گناهکاران چه به ارمغان آورد؟ آیا در اعلام این خبر خوش ثابت‌قدم است؟ (اول قرنتیان ۱۵:‏۱-‏۴).

۴. درک تولد تازه، بر مبنای کتاب‌مقدس. آیا کتاب‌مقدس تعلیم می‌دهد که مردم باید تولد دوباره بیابند تا بتوانند به ملکوت خدا وارد شوند (یوحنا ۳:‏۱-‏۸)؟ آیا کلیسا تعلیم می‌دهد که هر شخصی برای مسیحی شدن باید از گناهانش توبه کند و به مسیح توکل نماید؟ چه بسا که هم توبه هم توکل، هر دو، هدیۀ خدا هستند (اعمال رسولان ۱۱:‏۱۸؛ ۲۰:‏۲۱).

۵. درک خدمات بشارتی، بر مبنای کتاب‌مقدس. آیا کلیسا انجیل را به غیر مسیحیان بشارت می‌دهد و اعضای کلیسا را تشویق می‌نماید که همین مهم را به‌جا آورند؟ آیا کلیسا این موضوع را درک می‌کند که هرچند مسوولیت موعظۀ پیغام نجات به عهدۀ ما است، فقط خدا قادر است انسانها را نجات بخشد نه ما؟ (متی ۲۸:‏۱۸-‏۲۰؛ افسسیان ۲:‏۱-‏۱۰).

۶. عضویت کلیسا، بر مبنای کتاب‌مقدس. آیا کلیسا مقولۀ عضویت را جدی می‌گیرد و پیگیر اعضایش می‌باشد تا بداند که آیا اعضای کلیسا وفادارانه و با جدیت در جلسات کلیسا حاضر می‌شوند؟ آیا کلیسا اعضایش را تشویق می‌کند که همگی در یگانگی و اتحاد با یکدیگر گام بردارند؟ (عبرانیان ۱۰:‏۲۴-‏۲۵؛ افسسیان ۴:‏۱۱-‏۲۹).

۷. تأدیب اعضای کلیسا، بر مبنای کتاب‌مقدس. آیا کلیسا، با محبت و با بردباری، اصل تأدیب و توبیخ اعضای کلیسا را به‌جا می‌آورد؟ (متی ۱۸:‏۱۵-‏۱۷؛ اول قرنتیان ۵:‏۱-‏۱۳).

۸. شاگردسازی و رشد روحانی، بر مبنای کتاب‌مقدس. آیا کلیسا اعضایش را جهت رشد روحانی تجهیز می‌نماید و به آنها گوشزد می‌کند که از ایشان انتظار دارد به لحاظ روحانی رشد کنند و به بلوغ برسند (دوم پطرس ۱:‏۳-‏۱۱)؟ آیا کلیسا اعضایش را تشویق می‌کند که یکدیگر را شاگرد سازند (رومیان ۱۵:‏۱۴)؟ رشد روحانی هر مسیحی باید امری عادی و معمول باشد نه امری خاص و استثنایی.

۹. رهبری کلیسا، بر مبنای کتاب‌مقدس. آیا رهبری کلیسا به عهدۀ مردان خداترس و واجد شرایط است؟ آیا کلیسا در خصوص انتخاب رهبران و ساختار و شیوۀ رهبری ایشان بر مبنای کتاب‌مقدس عمل می‌کند؟ (اول تیموتائوس ۳:‏۱-‏۷؛ تیطس ۱:‏۵-‏۱۱).

🔸 سازمان خدمات مسیحی

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید