دعا کردن

image_pdfimage_print

«دعا کنید»

خدایا، شکرت می‌کنم که کار نیکویی را در من شروع کردی و وعده دادی که آن را به کمال می‌رسانی. لطف تو در زندگی من جاری است، و دعا می‌کنم کمکم کنی تا تشخیص بدهم چه وقت لطف تو از طریق زندگی من برای کمک به دیگران جاری می‌شود.

در نام عیسی مسیح آمین

“زیرا یهوهْ خدا آفتاب و سپر است؛ یهوه لطف می‌کند و عزّت می‌بخشد. او هیچ چیز نیکو را دریغ نمی‌دارد، از آنان که در راستی گام برمی‌دارند.”
مزمور ۸۴:۱۱

“یقین دارم آن که کاری نیکو در شما آغاز کرد، آن را تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسانید.”
فیلیپیان ۱:۶

“زیرا فکرهایی را که برای شما دارم می‌دانم، که فکرهای سعادتمندی است و نه تیره‌بختی، تا به شما امید بخشم و آینده‌ای عطا کنم؛ این است فرمودۀ خداوند.”
اِرمیا ۲۹:۱۱

@shaloumpedar

About نوشین آفرین جعفری

View all posts by نوشین آفرین جعفری →