رشد روحانی یعنی چه ؟

image_pdfimage_print

رشد روحانی روندی است که طی آن بیشتر و بیشتر شبیه مسیح می شویم. وقتی ما ایمانمان را بر روی مسیح می گذاریم، روح القدس پروسه ای را در ما شروع می کند که بیشتر شبیه او شده و بشکل او در بیاییم. احتمالا بهترین جایی که رشد روحانی را توضیح می دهد دوم پطرس فصل ۱ آیه های ۳ تا ۸ است که به ما می گوید با قدرت خدا آنچه برای یک زندگی خدا گونه لازم داریم، که هدف رشد روحانیست، در اختیار داریم. توجه کنید که آنچه ما نیاز داریم از طریق شناخت خدا، که هدف رشد روحانی است، حاصل می شود. معرفت و شناخت او از کلام خدا می آید، که برای آموزش، تهذیب و رشد، به ما داده شده است.

در غلاطیان فصل ۵ آیه های ۱۹ تا ۲۳ دو نوع فهرست برای ما فراهم کرده است. آیات ۱۹ تا ۲۱ لیست “اعمال جسمانی” را ارائه می دهد، اینها اعمالی هستند که زندگی ما را قبل از بدست آوردن نجات مسیح نشان می دهند. اعمال جسم اعمالی هستند که ما باید به آنها اعتراف کرده، از آنها توبه کنیم و به کمک خدا بر آنها غلبه نماییم. در حالیکه ما رشد روحانی را تجربه می کنیم، کمتر و کمتر “اعمال جسم” در زندگیمان دیده می شوند. لیست دوم “میوه های روح القدس” است (آیات ۲۲ تا ۲۳)، اینها چیزهایی هستند که باید نشان دهنده نوع زندگی ما پس از ایمان به عیسی مسیح و دریافت نجات باشند. رشد روحانی با میوه های روح القدس مشخص می شود که بطور فزاینده در زندگی یک ایماندار خود را آشکار می کنند.

وقتی تحول و دگرگونی حاصل از نجات در زندگی ما اتفاق می افتد، رشد روحانی شروع می شود. روح القدس در ما ساکن می شود (یوحنا فصل ۱۴ آیه های ۱۶ تا ۱۷). ما در مسیح تبدیل به یک شخص و خلقت جدید می شویم (دوم قرنتیان فصل ۵ آیه ۱۷). طبیعت کهنه با طبیعت نو عوض شده است (رومیان فصل های ۶ تا ۷). رشد روحانی یک روند در تمام طول عمر است که به یادگیری ما و بکار بردن کلام خدا در زندگیمان (دوم تیموتائس فصل ۳ آیه های ۱۶ تا ۱۷) و پیمودن مسیر زندگی با روح القدس بستگی دارد (غلاطیان فصل ۵ آیه های ۱۶ تا ۲۶). چنانکه ما خواستار رشد روحانی هستیم، باید به درگاه خدا دعا کنیم و در مورد قسمتهایی که او می خواهد رشد کنیم، حکمت بطلبیم. ما می توانیم از خدا بخواهیم که ایمان و شناخت از خودش را در ما زیاد کند. خدا از ما می خواهد که از نظر روحانی رشد کنیم، و او هر چه که برای این کار لازم داریم به ما داده است. با کمک روح القدس، می توانیم بر گناه پیروز شویم و بتدریج شبیه نجات دهنده خود، عیسی مسیح شویم.
منبع: gotquestions

دیدگاهتان را بنویسید