دوم قرنتیان باب ۳

خدمتکاران پیام جدید
۱شاید بگویید که ما به خودستایی پرداخته‌ایم! آیا ما مثل دیگران از طرف شما و یا برای شما به سفارشنامه محتاجیم؟ ۲بهترین سفارشنامهٔ ما شما هستید، که در دلهای ما نوشته شده تا تمام مردم آن را بخوانند و بفهمند. ۳شما نامهٔ سرگشاده‌ای هستید که مسیح آن را نوشته و توسط ما به دیگران رسانیده است. این نامه با مرکب و بر روی تخته سنگ نوشته نشده است بلکه نامه‌ای است که روح خدای زنده بر قلبهای انسانی نوشته است.
۴ما فقط به علّت اطمینانی که به خدا داریم، به وسیلهٔ مسیح چنین ادّعایی می‌کنیم. ۵در خود لیاقتی نمی‌بینیم که بگوییم ما صلاحیّت انجام چنین کاری را داشته‌ایم. خیر! بلکه لیاقت ما از جانب خداست. ۶او ما را لایق گردانید که خدمتگزار پیمان جدید باشیم و این پیمان یک سند کتبی نیست، بلکه از روح خداست، زیرا شریعت نوشته شده، انسان را به مرگ می‌کشاند امّا روح خدا حیات می‌بخشد.
۷اگر دوران شریعت که بر سنگ حک شده بود و به مرگ می‌انجامید، با چنان شکوهی شروع شد که قوم اسرائیل به علّت نوری که در صورت موسی می‌درخشید نتوانستند به چهرهٔ او نگاه کنند، هرچند که آن نور به تدریج ناپدید می‌شد، ۸پس دورهٔ ظهور روح‌القدس چقدر با شکوه‌تر خواهد بود.۹و اگر دورانی که شریعت مردم را محکوم می‌ساخت، با چنان شکوهی همراه بود، پس دوره‌ای که مردم تبرئه می‌شوند باید چقدر شکوه و جلال بیشتری داشته باشد! ۱۰در واقع می‌توان گفت که دوران پرشکوه اول، تمام جلوه و جلال خود را در برابر شکوه و جلال بیشتر دوران دوم از دست داده است. ۱۱و اگر آنچه که به تدریج ناپدید می‌گشت دارای چنین شکوه و جلالی بود، پس آنچه دایمی است، باید دارای چه شکوه بیشتری باشد؟!
۱۲چون چنین امیدی داریم با شهامت سخن می‌گوییم. ۱۳ما مثل موسی نیستیم که نقابی بر صورت خویش گذاشت تا قوم اسرائیل پایان آن شکوه زودگذر را نبینند. ۱۴ذهنهای آنها کند شده و تا به امروز در موقع خواندن عهد عتیق این نقاب باقیمانده است و برداشته نمی‌شود، زیرا فقط به وسیلهٔ مسیح برداشته خواهد شد. ۱۵آری تا به امروز هروقت آنها تورات موسی را می‌خوانند آن نقاب ذهنشان را می‌پوشاند. ۱۶امّا به محض اینکه کسی به خداوند روی آورد، آن نقاب برداشته می‌شود.۱۷↵ و در اینجا مقصود از کلمهٔ «خداوند»، روح‌القدس است و هرجا روح خداوند باشد، در آنجا آزادی هست. ۱۸و همهٔ ما درحالی‌که با صورتهای بی‌نقاب مانند آیینه‌ای جلال خداوند را منعکس می‌کنیم، به تدریج در جلالی روز افزون به شکل او مبدّل می‌شویم و این کار، کار خداوند یعنی روح‌القدس است.