چرا بحث در مورد الوهیت عیسی مسیح اینقدر مهم است؟

image_pdfimage_print

چه فرقی میکند که مسیح خدا باشد و یا نباشد؟

مُهم ترین دلیل خدا بودن عیسی این است که اگر او خدا نباشد، مرگ او به عنوان یک انسان معمولی نمی تواند برای پرداخت جریمۀ گناهان همۀ جهان بسنده و کافی باشد (اول یوحنا فصل ۲ آیه ۲). تنها خدا می توانست، چنین جریمۀ سنگینی را پرداخت نماید (رومیان فصل ۵ آیه ۸؛ دوم قرنتیان فصل ۵ آیه ۲۱).عیسی مسیح باید خدا باشد تا بتواند تاوان سنگین گناه ما را بپردازد، و در ضمن باید انسان باشد تا بتواند بمیرد. نجات فقط از طریق ایمان به عیسی مسیح امکان پذیر است. الوهیت عیسی مسیح دلیلی است بر اینکه چرا او تنها راه نجات است. چون او حقیقتاً خداست پس اعلام کرد: “من راه و راستی و حیات هستم. هیچکس جز بوسیلۀ من نزدپدر نمی آید.” (یوحنا فصل ۱۴ آیه ۶)
منبع: gotquestions

دیدگاهتان را بنویسید