درس ۶ عهد ها . بخش اول

image_pdfimage_print

۵۵- منظور از عهد عدن چیست؟

این همان عهدیست که باغ عدن خدا با آدم بست پیش از آنکه گناه وارد آن شود. و همین بیانگر هدف و قصد نخستین خدا برای زندگی بشربر زمین  می باشد. 

۵۶- متن این عهد عدن کدام است ؟

این متن و کلام در پیدایش ۱-۲ یافت می شود. 

۱) خدا انسان را در شباهت خود آفرید.

پس خلقت انسان از حیوانات متمایز میباشد .

پس  توقع و انتظار خدا از انسان متفاوت و بالا می باشد. 

۲) کثرت  و افزایش در تعداد

انسان خوانده شد تا در تمامی زمین کثیر شود و با آنان که خدا را می شناسند زندگی کند. 

۳) خوانده شد ن برای تسلط بر زمین 

انسان می بایست بر دشمنان چیره می شد .و این همان اشاره به غلبه و پیروزی در جنگ با شیطان می باشد. 

۴) خوانده شدگی برای سلطنت وحکومت بر روی زمین برای انسان 

خدا اختیار تام به انسان داد تا در عدن و بر شیطان در صورت نیاز حکومت کند. 

۵) اجازه برای خوردن میوه و دانه 

خدا فراهم کننده نیاز های جسمی بود . نکته :خوردن  گوشت  در باغ عدن مجاز نبود .

پیدایش باب ۱ آیه ۲۶-۲۹ 

۶) خوانده شدگی برای کار بر خاک .

خدا کار و مسئولیت  را آفرید .

پیدایش ۲ آیه ۵ و ۱۵ 

۷) خدا فقط یک شرط و محدودیت برای آدم قرار داد .

خدا شرایط را برای عهد برکت و اطاعت  ایجاد نمود .

پیدایش باب ۲ آیه ۱۷ 

۵۷- باد خون در عهد عدن کدام است ؟

برای عملی نمودن آن قسمت از عهد در مورد کثیر شدن و باروری ، آدم مجبور به گذراندن قربانی بود . او از طریق قربانی قسمتی از جسم خود توانست حوا را ملاقات و دریافت کند. و خدا در این قربانی خود نقش  میانجی و واسطه را ایفا کرد. 

پیدایش ۲ آیه ۱۸-۲۵ 

۵۸- مهر عهد عدن کدام بود ؟

امضا ی قابل مشاهده  این عهد همان درخت زندگی بود که در مرکز باغ عدن قرار داشت. که سمبل زندگی جاودانی بود که خدا برای  آدم و نسل او در نظر گرفته بود . و وقتی آدم عهد را زیر پا نهاد ، خدا آدم را عمدا از این وعده مهم در عهد بی نصیب کرد .

پیدایش باب ۲ آیه ۹

 پیدایش ۳ آیه ۲۲-۲۴ 

۵۹- آیا عهد عدن یک عهد غیر شرطی بود ؟

خیر . آدم آگاه بود که در صورت خوردن از میوه درخت تشخیص نیکی و شرارت ، پیمان نغز و شکسته می شود و او خواهد  مرد .

۶۰- آیا آدم پیمان خود را حفظ و اجرا کرد ؟ 

خیر. آدم از طریق خوردن میوه درخت تمییز نیک و بد ، عهد خود را با خدا شکست . خدا آدم را به این سبب به سرنوشتی  شوم دچار نکرد ، بلکه با او قراردادی دیگر بست . و این شروع چرخه ای بود از شکست انسان در رستگاری .

۶۱- چرخه شکست و رستگاری چیست؟ 

وقتی خدا عهدی با انسان میبندد ، انتظار اطاعت از سوی انسان را دارد . توقعی که خدا در عهد ها در مورد اطاعت ما دارد ، انسان را به طور مداوم  درمرحله آزمایش قرار می دهد . 

انسان غالبا در حفظ عهد شکست می خورد .

خدا بر گناهان انسان داوری می کند.

خدا به انسان موقعیت و شانس دیگریاز طریق عهد  رستگاری بخش دیگری می بخشد  . 

۶۲- سابقه و پیش زمینه عهد آدم چه بود؟

آدم گناه کرد و عهد مشارکت او با خدا شکست . شخصیت او ضعیف شد و او قلمرو حکومت خود را به شیطان تسلیم کرد و از آن پس نسل او تحت کنترل گناه و مرگ در آمدند . 

لوقا باب ۴ آیه ۵-۷ 

رومیان باب ۵ آیه ۱۲ 

۶۳- عهد و پیمان آدم چیست؟

این عهد همان عهدیست که خدا با انسان پس از گناه انسان بست .

این عهد نخستین عهد رستگاریست که خدا با انسان بست .و در این عهد ، خدا هدف خود را از نجات انسان و محکومیت شیطان نمایان می کند. 

۶۴- متن عهد خدا با آدم کدام است؟

این متن را در کتاب پیدایش باب ۳ آیه ها ی ۱۴ تا ۲۴ می یابیم. 

الف- خدا عهد می بندد که از  نسل زن   ” عیسی مسیح” ، سر شیطان را له خواهد کرد.فرزند زن سر شیطان را خواهد کوبید و شیطان پاشنه زن را خواهد گزید. 

ب – داوری بر گناه سقوط اعلام شد .


۱.  داوری علیه ابلیس مار برای ابزار شیطان بودنش 

۲. داوری علیه شیطان . سر او له خواهد شد.

۳. علیه حوا . او موقع وضع  حمل درد شدیدی را متحمل خواهد بود و همسرش بر او قدرت  دارد.

۴. علیه آدم . او با زحمت و عرق زندگی خود را کشت خواهد کرد .

۵. علیه زمین. زمین خار و علف های هرزه میان کشت تو خواهد رویانید.

۶. آدم و هوا از عدن طرد شدند تا  از میوه درخت حیات ا بدی در ذات گناه آلود خود نتوانند بخورند.

پیدایش باب ۳ آیه ۱۴-۲۴

۶۵-  بعد خون (قربانی) در عهد آدم  کدام است ؟

خدا برای پوشانیدن گناه آدم و حوا  قربانی حیوان را مقرر کرد  .آدم و حوا سعی به پوشانیدن گناه خود با برگ درختان نمودند، اما این بسنده و کافی نبود. 

این نخستین معرفی قربانی در قبال انسان می باشد . خدا خود واسطه عمل کننده برای دادن قربانی شد .

۶۶- مهر عهد آدم چه بود؟

نشانه یا مهر این عهد لباس از پوست حیوانات است . که به صورت مداوم یادآور گناه که مرگ را به ارمغان می آورد می شد. 

۶۷- آیا عهد خدا با آدم عهدی بی قید و شرط بود؟

خیر. خدا داوری بر گناه را با قربانی خون در حین پوشانیدن آدم و حوا با لباس تاکید کرد. و همچنین وعده رستگاری و نجات به انسان معرفی شد که در آینده از نسل زن قرار به عملی شدن آن بود.

۶۸ – پیش زمینه عهد نوح چه بود؟

گناه انسان در باغ عدن به پایان نرسید .انسان به گناه ادامه داد . قاین برادر خود هابیل را به قتل رساند . خانواده و نسل قاین در  شرارت زیستند تا زمانی که داوری خدا  بر زمین فرا رسید و طوفان و سیل زمین را نابود نمود. 

تنها کسانی که زنده ماندند ، نوح مردی   رستگار و خانواده او و جفتی از هر حیوان بود .

۶۹- عهد خدا با نوح چه بود؟

این عهد با نوح و خانواده او و همه بشریت بسته شد. این عهد ، وعده های پیمان عدن را دوباره باز گفت و این وعده که خدا هرگز زمین را با طوفان نابود نخواهد کرد. 

۷۰ – متن  قرارداد عهد خدا با نوح کدام است؟

در کتاب مقدس ، کتاب پیدایش باب ۸ آیه ۲۱-۲۲ و پیدایش ۹ آیه ۱-۱۷

۱.خدا به نوح و فرزندانش برکت داد .

۲. خدا شرایط عهد عدن را باز گو کرد. 

– کثرت و زاد و ولد 

– تسلط بر حیوانات ، اما این بار با رعب و ترس   

۳. اجازه خردن گوشت برای اولین بر به انسان داده شد .که انعکاسی از گناه انسان روی زمین بود .

۴. خدا لعنت بر زمین نخواهد فرستاد 

۵. خدا دگر باره هرگز همه مخلوقات را نابود نخواهد کرد 

۶. خدا ۴ فصل را ایجاد کرد .

تا ان زمان باران بر زمین نباریده بود .پیدایش باب ۲ آیه ۳-۵. پیدایش باب ۷ آیه ۴ 

۷.خدا عهد بست که دگر باره هرگز جهان را با طوفانی داوری نکند.

۸. انسان مجاز به خوردن  گوشت شد .اما خوردن خون ممنوعه بود .

۹. قتل و کشتن انسان ممنوعه اعلام شد 

۱۰. اگر کسی قتلی انجام می داد ، زندگی او گرفته شود .

– این تبصره تاکیدی بود بر ارزشی که خدا برای جان انسان که به شباهت خود آفریده بود ، قایل است .

– این نخستین شکل ساختاری دولت می باشد. 

پیدایش باب ۸ آیه ۲۱ -۲۲ 

پیدایش باب ۹ آیه ۱-۱۷  

۷۱ – قربانی خون در این عهد کدام است؟ 

خدا به نوح ماموریت داد تا هفت جفت از حیوانات پاک یا هلال را با خود به کشتی ببرد . وقتی که کشتی به مکان امن و خشکی رسید نوح از آن حیوانات به hzoor خدا قربانی گذراند . 

در این مورد ، نوح خود به عنوان واسطه و کاهن عمل نمود .

۷۲ – امضا و مهر عهد نوح چه بود؟

رنگین کمان   سمبل وعده خدا ست که او هرگز  زمین را با طوفان نبود نخواهد کرد. 

پیدایش باب ۹ آیه ۱۳-۱۶

آیا عهد خدا با نوح از نوع بی قید و شرط بود؟

بله . حتی اگر گناه انسان رشد کند و توسعه یابد ، وعده خدا پا بر جاست که زمین را نبود نخواهد کرد . نیز این وعده برای همگی نسل ها باقی خواهد بود.  

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید