درس۱۱ – تعمید آب

image_pdfimage_print

عبرانیان باب ۶ آیه ۲

۱۲۹- سومین سنگ زیر بنای روحانی ایمان چیست ؟

دکترین یا آموزه غسل تعمید .

۱۳۰ – دکترین در این جا به چه معناست ؟

این لغت به معنای تعلیم و آموزیدن است .وقتی انجیل از باور یک تعلیم سخن می گوید ، نه تنها  درک فکری آن موضوع  را خواستار است  بلکه  زندگی مطابق این درک را هدف قرار می دهد .

۱۳۱ – آیا نیاز به تجربه  تعمید های متفاوت داریم ؟

بله. انجیل از سه نوع تعمید سخن می گوید . تعمید آب ، تعمید روح القدس ، تعمید آتش .

متی باب ۳ آیه ۱۱

۱۳۲ – ریشه لغت  ” تعمید ” از کجا می آید ؟

الف. این لغت از کلمه یونانی ” باپتو ” می آید که به معنای فرو بردن یا غوطه دادن است.

ب. ی۱۳۴-   چه کسی واجد شرایط دریافت تعمید آب می باشد ؟

ایمانداران . فردی که کلام خدا را بشارت داده شده و حاضر به توبه از گناهان و دریافت نجات از طریق عیسی مسیح است.

مرقس باب ۱۶ آیه ۱۵-۱۶

اعمال رسولان باب ۲ آیه ۳۸ و ۴۰-۴۱

اعمال رسولان باب ۱۸ آیه ۸

۱۳۵ – آیا تعمید نوزادان و کودکان به جاست ؟

نوزادان و کودکان برای این انتخاب  زیادی جوان بوده .نوجوانی که دارای ایمان و رشد و بلوغ روحانی باشد ، به انتخاب و اختیار آزاد می توانند این تعمید را دریافت کنند اگر به  واقعیت گناه و نقش مسیح به عنوان ناجی پی برده باشند .

۱۳۶- آیا میتوان تعمید آب را بدون مرحله توبه به انجام رساند ؟

خیر . در این صورت همان  “عمل مرده” خواهد بود . که در ظاهر زیبا و نیکو است ، اما هیچ پیروزی روحانی به دنبال نخواهد داشت.

۱۳۷- چرا باید تعمید بگیریم ؟

این توصیه در کلام به دفعات تکرار شده است. مسیح ، پطرس ، پولس و دیگر شاگردان پس از تعمید آب ، شاگرد سازی می کردند .

متی باب ۲۸ آیه ۱۸-۲۰

اعمال رسولان باب ۲ آیه ۳۷-۳۸

اعمال رسولان ۱۹ آیه ۳-۵

متی باب ۱۹ آیه ۱۳-۱۵

یوحنا باب ۱۳ آیه ۱۵-۱۶

۱۳۸- تعمید تجسم تصویری کدام مفهوم در انجیل است ؟

۱. مرگ

مسیح از تصویر تعمید برای تفهیم مرگ صلیب استفاده می کند .

لوقا باب ۱۲ آیه ۵۰

مرقس باب ۱۰ آیه ۳۳-۴۰

۲. عبور از دریای سرخ

فرزندان اسراییل در زمان عبور از دریا در حفاظت کامل قرار گرفتند . از پشت ، با ابر ها و از راست و چپ از طریق دیوار های آب در حفاظت  غوطه ورشدند و به سلامتی از دست فرعون محفوظ ماندند .

اول قرنتیان باب ۱۰ آیه ۱-۲

۳. ختنه

* سنت ختنه نشانه عهدی بود که خدا با ابراهیم بست . هشت روز پس از تولد اولاد مذکر از نسل و خانواده ابراهیم ختنه می شدند تا در عهد ابراهیمی دخیل شوند .

پیدایش باب ۱۷ آیه ۱۰-۱۲

** همچنین وقتی از نسل و خانواده خدا متولد می شویم ، در حین تعمید آب ، قلب ما ختنه روحانی میشود  تا در عهد جدید دخیل شویم.

تثنیه باب ۳۰ آیه ۶

کلسیان باب ۲ آیه ۱۱-۱۲

۱۳۹- چه اتفاق  فیزیکی در حین تعمید برای یک ایماندار می افتد ؟

الف. اعتراف ایمانی به اینکه عیسی مسیح خداوند و ناجی است .

ب.  فرو رفتن زیر  آب برای لحظه ای

۱۴۰- چه اتفاق روحانی در حین تعمید برای یک ایماندار می افتد ؟

ونانیان از این فعل در مورد مختلف استفاده می کردند .مثلا در مورد رنگرزی پوشاک  و یا به مثال غرق شدن در سوالات .

پ. استفاده این لغت به شکل اسم مفعول بسیار رایج بوده و به معنای غوطه ور شدن استعمال می شد . مثلا : غرق شدن یا غوطه ور شدن در مشکلات . غرق شدن در بدهی . غرق شدن در غم یا اندوه . شاگرد غرق در ابهام و سوال . یا حتی کشتی غرق موج ها

ج. در مجموع لغت  “تعمید” یعنی فرو رفتن غوطه ور شدن در رویداد یا تجربه ای

۱۳۳- تعمید آب چیست ؟

* تعمید آب همان مراسم پیوستن به بدن مسیح است . مراحل این مراسم با توبه از گناهان اعتراف ایمان به عیسی مسیح همراه است .در حین تعمید ، روح القدس با عوض نمودن قلب ما   به تغییر طبیعت گناه آلوده ما می پردازد .

** در مراسم تعمید ، فرد داوطلب از نظر فیزیکی کاملا زیرسطح  آب فرو برده می شود  .

اعمال رسولان باب ۲ آیه ۳۷-۴۱

کلسیان باب ۲ آیه ۱۱-۱۲

متی باب ۳ آیه ۱۶

اعمال رسولان باب ۸ آیه ۳۶-۳۸

۱۳۴-   چه کسی واجد شرایط دریافت تعمید آب می باشد ؟

ایمانداران . فردی که کلام خدا را بشارت داده شده و حاضر به توبه از گناهان و دریافت نجات از طریق عیسی مسیح است.

مرقس باب ۱۶ آیه ۱۵-۱۶

اعمال رسولان باب ۲ آیه ۳۸ و ۴۰-۴۱

اعمال رسولان باب ۱۸ آیه ۸

۱۳۵ – آیا تعمید نوزادان و کودکان به جاست ؟

نوزادان و کودکان برای این انتخاب  زیادی جوان بوده .نوجوانی که دارای ایمان و رشد و بلوغ روحانی باشد ، به انتخاب و اختیار آزاد می توانند این تعمید را دریافت کنند اگر به  واقعیت گناه و نقش مسیح به عنوان ناجی پی برده باشند .

۱۳۶- آیا میتوان تعمید آب را بدون مرحله توبه به انجام رساند ؟

خیر . در این صورت همان  “عمل مرده” خواهد بود . که در ظاهر زیبا و نیکو است ، اما هیچ پیروزی روحانی به دنبال نخواهد داشت.

۱۳۷- چرا باید تعمید بگیریم ؟

این توصیه در کلام به دفعات تکرار شده است. مسیح ، پطرس ، پولس و دیگر شاگردان پس از تعمید آب ، شاگرد سازی می کردند .

متی باب ۲۸ آیه ۱۸-۲۰

اعمال رسولان باب ۲ آیه ۳۷-۳۸

اعمال رسولان ۱۹ آیه ۳-۵

متی باب ۱۹ آیه ۱۳-۱۵

یوحنا باب ۱۳ آیه ۱۵-۱۶

۱۳۸- تعمید تجسم تصویری کدام مفهوم در انجیل است ؟

۱. مرگ

مسیح از تصویر تعمید برای تفهیم مرگ صلیب استفاده می کند .

لوقا باب ۱۲ آیه ۵۰

مرقس باب ۱۰ آیه ۳۳-۴۰

۲. عبور از دریای سرخ

فرزندان اسراییل در زمان عبور از دریا در حفاظت کامل قرار گرفتند . از پشت ، با ابر ها و از راست و چپ از طریق دیوار های آب در حفاظت  غوطه ورشدند و به سلامتی از دست فرعون محفوظ ماندند .

اول قرنتیان باب ۱۰ آیه ۱-۲

۳. ختنه

* سنت ختنه نشانه عهدی بود که خدا با ابراهیم بست . هشت روز پس از تولد اولاد مذکر از نسل و خانواده ابراهیم ختنه می شدند تا در عهد ابراهیمی دخیل شوند .

پیدایش باب ۱۷ آیه ۱۰-۱۲

** همچنین وقتی از نسل و خانواده خدا متولد می شویم ، در حین تعمید آب ، قلب ما ختنه روحانی میشود  تا در عهد جدید دخیل شویم.

تثنیه باب ۳۰ آیه ۶

کلسیان باب ۲ آیه ۱۱-۱۲

۱۳۹- چه اتفاق  فیزیکی در حین تعمید برای یک ایماندار می افتد ؟

الف. اعتراف ایمانی به اینکه عیسی مسیح خداوند و ناجی است .

ب.  فرو رفتن زیر  آب برای لحظه ای

۱۴۰- چه اتفاق روحانی در حین تعمید برای یک ایماندار می افتد ؟

الف. شناسایی هویت مسیح . اعتراف ایمانی به اینکه عیسی مسیح به عنوان بره بیگناه خدا چون انسان روی زمین زندگی کرد و به جای ما روی صلیب رفت ، هویت و آبروی جدیدی به ما می دهد . در این تعمید  به یادآوری مرگ جسم او ، دفن او و قیام او در آب تعمید می گیریم.

چون او که در بدن مرد ، در آب می میریم

چون او که دفن شد ، در آب فرو رفته ، دفن میشویم

چون او که از مرگ قیام کرد ، از بیرون آمده ، قیام میکنیم.

دوم قرنتیان باب ۵ آیه ۲۱

رومیان باب ۶ آیه ۲-۵

ب. ختنه قلب

۱۴۱- ختنه قلب چیست ؟

ختنه قلب ، عمل روحانی خدا در ما به هنگام تعمید آب است . او همچون در سنت ختنه ، طبیعت دنیایی و گناهکار و قدیم ما را از ما قطع می کند . این امر راه زندگی با خدا را برای ما هموار می کند و ما را از خلقت و انسانیت کهنه خود آزاد می سازد .

رومیان باب ۲ آیه ۲۸-۲۹

کلسیان باب ۲ آیه ۱۱-۱۲

۱۴۲- آیا پس از دریافت ختنه قلبی ، بیگناه می شویم ؟

الف. نه . تا وقتی کار نجات در ما کامل نشود ، بیگناه محسوب نمی شویم، تا وقتی که بدن جسمانی ما بمیرد و بدنی جلال یافته دریافت کنیم .

ب. ختنه قلب ما قدرت گناه را در زندگی ما می شکند. اما گناه را از زندگی ما بیرون نمی کند . وسوسه ها همچنان در زندگی باقی خواهند بود ، ولی اینک قدرت مقابله در برابر آنها را داریم. “من”  کهنه ما در گذشته و تا وقتی به او اجازه ندهیم ، بر هیات جدید ما  قوتی ندارد .

ج. نکته مهم اینست که پس از دریافت ختنه قلبی ، مواظب افکار خود باشیم . راه های قدیمی و روش های زندگی پیشین خود را کنار گذاشته ، اجازه دهیم خدا افکار نوینی به ما عطا کند و اندیشه جدیدی در ما متولد کند. پس هشیار باشیم تا لطف خدا در بنای قلبی نوین در ما تلف نشود .

رومیان باب ۶ آیه ۶-۷

رومیان باب ۶ آیه ۱۱-۱۴
۱۴۳- ختنه قلب در حین تعمید آب چگونه صورت می گیرد ؟

دریافت ختنه  نتیجه ایمان به کلام خداست . هیچ جادویی در آب حوض تعمید وجود ندارد .زمانیکه که قدم ایمانی تعمید آب را برمیداریم ، خداوند به ایمان ما حرمت گذاشته و ختنه قلبی را فراهم می کند .

عبرانیان باب ۴ آیه ۲

۱۴۴- در چه نامی می بایست  تعمید گرفت ؟

الف. طبق انجیل در نام :

۱) پدر ، پسر ، روح القدس

۲) عیسی مسیح

۳) مسیح خداوند

متی باب ۲۸ آیه ۱۸-۱۹

اعمال رسولان ۲ آیه ۳۸

اعمال رسولان باب ۱۹ آیه ۵

ب. گزینه نامی که در آن تعمید می گیریم به اهمیت حضور خدا در تعمید نیست . وقتی عیسی مسیح تعمید گرفت حضور تثلیث مقدس  آشکارا قبل مشاهده  بود.

متی باب ۳ آیه ۱۶-۱۷

ج. قوت مند ترین گزینه ، بیشک ، این است : من شما را در نام پدر ، پسر و روح القدس تعمید می دهم. به واسطه مسیح خداوند ختنه قلبت را دریافت کن .

۱۴۵- آیا دریافت تعمید آب از شرایط ورود به بهشت است ؟

نه. حیات جاودان در حضور خدا از طریق عادل شمرده شدن به واسطه ایمان حاصل می شود . اگر تعمید  آب  از شرایط ورود به فردوس بود ، دزدی که در کنار مسیح مصلوب بود این وعده را دریافت نمی کرد .

یوحنا باب ۵ آیه ۲۴

رومیان باب ۱۰ آیه ۹-۱۰

۱۴۶- چرا تعمید آب ضروریست ؟

الف . این تعمید نشانه ایست از روح اطاعت و تبعیت ما

۱. عیسی مسیح به ما فرمود تا تعمید بگیریم.

۲. عیسی مسیح ، خود از این امر اطاعت کرد و اجازه داد تا یحیی او را تعمید دهد .

۳. ایمانداران نخستین در این امر اطاعت کرده و اجازه دادند تا حواریون و شاگردان و رهبران کلیسایی آنان را تعمید دهند.

ب. رستگاری شامل سه بخش یا قسم است : به ایمان عادل شمرده می شویم و این تبرئه شدن نجاتیست که در روح ما واقع می شود .تقدیس شدن که در جان ما اثر می کند . جلال یافتن که در بعد بدن های ما اتفاق می افتد. این سه با هم تشکیل دهنده نجات ماست.

تعمید آب قسمتی از تقدیس جان ما ست . پس بخشی ضروری و مهم در کار  تکمیل نجات ماست .

مرقس باب ۱۶ آیه ۱۵-۱۶

متی باب ۳ آیه ۱۳-۱۵

اعمال رسولان باب ۱۹ آیه ۳-۵

۱۴۷- اگر تعمید آب من یک  “عمل مرده” باشد ، آیا امکان دریافت تعمید آب دوباره را دارم ؟

الف. مسلما . توبه از اعمال مرده قسمتی از مراحل تعمید است و به صحت انجام دادن یک عمل به قسمی همان توبه از اعمال مرده است .خداوند هرگز قلب مشتاق خود را محکوم نمی کند .

ب. اگر پیش از تولد دوباره خود تعمید گرفتید ، صریحا توصیه می کنیم که با تعمیدی دیگر و اینبار با ایمان و چون یک ایماندار این برکت را دریافت کنید .

اعمال رسولان  باب ۱۹ آیه ۱-۵

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید