1

درس۲۸ وزارت پنج بعدی در کلیسا

۴۱۹-منظور از وزارت پنج بعدی چیست ؟

الف – همان پنج بعدیست که خداوند به عنوان رهبری روحانی  کلیسا معرفی می کند . که مسئولیت نظارت روحانی بر کلیسا را به عهده دارند .

ب – گاهی آن را عطایا ی معراج مینامیم . زیرا مسیح ، آنها را پس از صعود و به معراج رفتن خود پس از قیام خود ، به کلیسا عطا   کرد.

ج – هر یک  از این ابعاد ، مقامی شناخته شده و به رسمیت شناخته شده در کلیسا هستند.

۱. رسول

۲. نبی

۳. اوانجلیست

۴. شبان

۵. معلم

افسسیان باب ۴ آیه ۸، ۱۱

۴۲۰ – مسئولیت مختص به وزارت پنج بعدی کلیسا چیست ؟

الف – این نوع کلیسا مسئول آماده کردن قوم خدا برای خدمت است .

ب – این مسولیت با به کار گیری عطایا برای بنا کردن و اتحاد و رشد کلیسای محلی یعنی بدن مسیح تحقق می یابد . که نتیجه آن جاری کردن اراده خداست .

افسسیان باب ۴ آیه ۱۲-۱۳

۴۲۱ – رسول  چه کسیست ؟

الف – لغت رسول  یعنی فرستاده شده .  این مقام به عنوان بالاترین لول و مقام روحانی در کلیسا محسوب می شد .

ب – رسولان دفتر بنیادی کلیسا را در دست داشتند.

افسسیان باب ۲ آیه ۱۹-۲۰

اعمال رسولان باب ۲ آیه ۴۲
۴۲۲ – خصوصیا ت نمایانگر وزارت یک رسول کدام  است ؟

الف – بالغ و دارای رشد روحانیست . به عنوان وزیر ارشد  ، پنج بعد عطایا ی معراجی را دارا می باشد و به وقت نیاز  آنها را به کار میگیرد .

۱. برای بر آوردن اراده خدا ، قدرت مکاشفه و عطای قدرت و قدرت کلام  را دریافت می کند .

۲. رسول فردی به شباهت سوپرمن نیست بلکه خادمی پر از عطایا می باشد . او کسیست که آموخته ، که به روح القدس اجازه دهد تا از طریق او هر اشتیاق و اراده خدا مهیا شود.

ب – رسولان پیشاهنگان روحانی هستند که مسیر را در حوزه ای جدید برای کلیسا های دیگر  فراهم میکنند.

ج – او مشغول کاشت کلیساهای جدید است و به همین دلیل در مورد  سلسله مراتب روحانی در کلیسا و نظم و بعد مدیریت کلیسا بسیار می اندیشد .

۱. او در تشخیص رهبران کلیسا ، دست گذاری و منسوب نمودن آنان نقش ایفا میکند.

۲. او در بنا کردن رهبران لغزش خورده و تقویت کلیساهای متزلزل نقش مهمی ایفا می کند.

د – یک رسول ،چیزی ماورای نیاز های معمولی کلیسا را می بیند . رفتار و تصمیم گیریهای او  تصویر  وسیعی  از اعمال خدا را بر روی زمین منعکس  میکند.

ت – او همانند هدیه ای به بدن مسیح می باشد و معمولا به شکلی گسترده در سفر می باشد. او معمولا به عنوان پدر روحانی رهبران یا شبانان ، خدمت میکند. نیز ، وزارت او در محدوده کلیسا ها گسترده است و خود و خانواده اش متعهد به کلیسای محلی خود می باشند.

اعمال رسولان باب ۲ آیه ۴۳

اعمال رسولان باب ۶ آیه ۱-۷

اول قرنتیان باب ۹ آیه ۱-۲

اول قرنتیان باب ۳ آیه ۱۰ ۴۲۳ – تیم رسولان به چه معناست ؟

الف – گروهی از وزیران را شامل می شود که بسیار با دقت انتخاب شده اند چنا نکه ترکیب عطایا و وزارت آنان نفوذ رسالتی کاملی را مهیا می کند .اغلب یک رسول با رسولان دیگر می پیوندد تا تیم تشکیل شود .

ب – تیم کار های یک رسول را انجام میدهد در حالی که تجربه رسالت برای دیگر ا عظا فراهم می شود .

اعمال رسولان باب ۸ آیه ۵-۶

۴۲۴ – نبی کیست ؟

الف – او کسیست که نه تنهاعطا ی نبوت دارد  بلکه منصب و مقام نبی را دارا میباشد .

** او چهره ای تایید شده به بیان سخن خدا  میباشد و احترام نبی های دیگر نیز با اوست .

ب – او هدایت الهی را کلام نبوت به کلیسا اعلام می کند و مورد احترام خاص کلیسا می باشد . خداوند این مقام را دوم بعد از مقام  رسالت قرار داده است .

هوشع باب ۱۲ آیه ۹-۱۰

عبرانیان باب ۱ آیه ۱

اول قرنتیان باب ۱۲ آیه ۲۸

۴۲۵ – خصوصیات وزارت یک نبی چیست ؟

الف – نبی به عنوان سخنگوی خدا خدمت میکند . مشاوره و رهبری به رهبران کلیسا ی محلی میدهد.

ب – نبی کلیسای محلی یا جهانی را از مشکلات اخطار  میدهد تا یا کلیسا با قدرت دعا از آن پرهیز کند یا با دعا قدرت مقابله با آن مشکل را بیابد.

ج – نبی از طریق کلام نبوت ، وزارت هایی در کلیسا تایید و بنا میکند .

د –  او بره ها  شبانان را تشویق و تعلیم می دهد .

ت – او مسئول تربیت نبی های جوان به منظور شنیدن و بیان جسورانه پیام خدا می باشد .

عاموس نبی باب ۳ آیه ۷

اعمال رسولان باب ۱۱ آیه ۲۷- ۳۰

اول تیموتاوس باب ۴ آیه ۱۴

اول قرنتیان باب ۱۴ آیه ۲۹-۳۲

۴۲۶ – اوانجلیست کیست ؟

او کسیست که پیام خوش انجیل مسیح را اعلام میکند . خوانده شدگی او فراتر از مسولیت معمولی یک مسیحی است .  او دفتر و بخش بشارت دهنده کلیسا را به عهده دارد .

اعمال رسولان باب ۲۱ آیه ۸

دوم تیمو تا وس باب ۴ آیه ۵
۴۲۷ –   خصوصیات وزارت آوانجلیست چیست ؟

الف – تمرکز او روی نجات جانهاست . و با انجیل فراهم است .

ب – او همچنین به  مسیله رستگاری اهمیت میدهد .

۱. وزارت او شامل شفا ، معجزات و اخراج دیو ها می شود .

ج – او کسی است که پیام انجیل را به خیابان ها می برد .

ا. دائما به عنوان آوانجلیست در حرکت و سفر است . او کلیسا را به شکل وسیعی خدمت میکند و کلیسای محلی را خانه خود می داند .

د – در کلیسای خود نیز اعضا را بر می انگیزد و تشویق و ترغیب می کند تا وظیفه خدماتی و بشارت مسیح را به انجام رسانند .

مرقس باب ۱۶ آیه ۱۵-۲۰

لوقا باب ۱۴ آیه ۲۳

۴۲۸ – پاستور کیست ؟

الف – او همانند شبانیست برای گله خدا . او مراقب قوم خدا میباشد و نیاز های روحانی آنها را رسیدگی میکند .

ب – بر خلاف تصور خیلی از افراد ، یک پاستور ” شبان ” به تنهایی ، قادر به جوابگویی به هر نیاز های روحانی کلیسای خود نمی باشد . اراده خدا این نیست که یک فرد به تنهایی این یوغ را به دوش کشد . خدا به کلیسا پنج عطا ی وزارت بخشید   .تا به شکل یک تیم با هم به کلیسا خدمت کنند.

اعمال رسولان باب ۲۰ آیه ۲۸

اول پترس باب ۵ آیه ۲-۴

۴۲۹ – خصوصیات وزارت شبان چیست ؟

الف – پاستور یا شبان مسئول رسیدگی روزمره مردم است . او عقد میکند و تشییع میکند. او به بیمارستان میرود و برای مریضان دعا میکند .او مشاوره میدهد و به بدن مسیح ارزش می نهد.

ب – او کاملا آماده خدمت مردم می باشد . او حاضر به ساعتهای کار متمادی  است .نه به منظور بالا بردن در آمد خود بلکه به منظور تقویت و بلوغ کلیسا.

ج – او یک رهبر است و نمایانگر یک نمونه صحیح برای قوم خود.

د – او موظف به این است که افراد غذای روحانی مناسب را دریافت کنند . با موعظه به تنهایی بر دوش او نیست .و واعظان از کلیساهای دیگر و آنان که عطای کلام را دارند به او یاری می دهند.

۱. اگر کلیسا به اندازه ای بزرگ است که دارای چندین شبان می باشد ، اعضای اضافی تیم بایستی دارای عطا یا یی  باشند که شبان ارشد از آن ها فاقد است .

ت – او مقدسین کلیسا را به چالش می خواند وهیچ  امکان تنبلی را برایشان فراهم نمیکند .

حزقیال باب ۳۴ آیه ۱-۵

یوحنا باب ۱۰ آیه ۱۲-۱۳

یوحنا باب ۲۱ آیه ۱۵-۱۷

مزامیر باب ۲۳ آیه ۱-۳

۴۳۰ – معلم کیست ؟

الف – یک معلم در مورد اصول ایمانی و راستی به کلیسا تعلیم میدهد .

ب – این تعلیم بر اساس آن چیزیست که خداوند از طریق کلام قدوسش بر کلیسا آشکار کرده است . وقتی یک معلم تعلیم میدهد ، با اختیاراتی که از مسیح دریافت کرده سخن می گوید.

رومیان باب ۱۲ آیه ۶-۷

مزامیر باب ۳۴ آیه ۱۱

اول پترس باب ۴ آیه ۱۱

۴۳۱ – خصوصیات وزارت معلم چیست ؟

الف – همانگونه که یک اوانجلیست بر نجات گمشدگان تمرکز دارد ، هدف معلم بنا ی مقسین می باشد.

ب – معلم ، آن شاگرد کلام خداست  که دارای عطا ی تشریح انجیل به مفاهیم قبل درک برای همه میباشد  .

ج – او آموزه و اصول را به صورتی منظم ارائه میدهد و در مورد توازن غذای روحانی دقت می کند.

۱. یک معلم باید همیشه مراقب باشد که دانش روحانی را در بالانس متعادل تعلیم دهد. درست است که تعلیم به منظور توزیع آگاهیست ولی ناگفته نماند که انسانی با روح القدس  قادر به دریافت فهم  آن خواهد بود.

ت – یک معلم با تمرین افراد دیگر دارای عطای هنر تعلیم ،عطای  تعلیم خود را تکثیر و دوباره سازی می کند.

دوم تیمو طاوس باب ۲ آیه ۱۵

کلسیان باب ۱ آیه ۲۸-۲۹

اول قرنتیان باب ۲ آیه ۱۳-۱۴

دوم تیموتاوس باب ۲ آیه ۲

۴۳۲ – کدامیک از وزیران پنج گانه کلیسا کاندید شبانی ارشد کلیسا هستند ؟

خدا قادر است که از هر یک از این نوع وزیران شبان ارشد را بر خیزاند . هر یک از اینها دارای قوت ها و ضعف هایی می باشند .  شبان ارشد بایستی صادقانه قوت خود را ارزیابی کند و تیم وزارت تکمیل کننده ای تشکیل دهد.

۴۳۳ – کدامیک از این نوع وزارت پنج گانه مهمترین در یک کلیسای محلی میباشد ؟

الف – هر وزارت به همان اندازه دیگری مهم است . هر یک بخشی از نیازهای کلیسا را مهیا میکند. هیچ کلیسای محلی نباید نسبت به بازی از این وزارت ها بی تفاوت باشد .

ب – بعید است که کلیسایی همه این پنج وزارت را در محل سکونت خود دارا باشد. پس این مسولیت شبان محلی است که این وزارت ها مهیا و آماده خدمت شوند.

۴۳۰ – معلم کیست ؟

الف – یک معلم در مورد اصول ایمانی و راستی به کلیسا تعلیم میدهد .

ب – این تعلیم بر اساس آن چیزیست که خداوند از طریق کلام قدوسش بر کلیسا آشکار کرده است . وقتی یک معلم تعلیم میدهد ، با اختیاراتی که از مسیح دریافت کرده سخن می گوید.

رومیان باب ۱۲ آیه ۶-۷

مزامیر باب ۳۴ آیه ۱۱

اول پترس باب ۴ آیه ۱۱

۴۳۱ – خصوصیات وزارت معلم چیست ؟

الف – همانگونه که یک اوانجلیست بر نجات گمشدگان تمرکز دارد ، هدف معلم بنا ی مقسین می باشد.

ب – معلم ، آن شاگرد کلام خداست  که دارای عطا ی تشریح انجیل به مفاهیم قبل درک برای همه میباشد  .

ج – او آموزه و اصول را به صورتی منظم ارائه میدهد و در مورد توازن غذای روحانی دقت می کند.

۱. یک معلم باید همیشه مراقب باشد که دانش روحانی را در بالانس متعادل تعلیم دهد. درست است که تعلیم به منظور توزیع آگاهیست ولی ناگفته نماند که انسانی با روح القدس  قادر به دریافت فهم  آن خواهد بود.

ت – یک معلم با تمرین افراد دیگر دارای عطای هنر تعلیم ،عطای  تعلیم خود را تکثیر و دوباره سازی می کند.

دوم تیمو طاوس باب ۲ آیه ۱۵

کلسیان باب ۱ آیه ۲۸-۲۹

اول قرنتیان باب ۲ آیه ۱۳-۱۴

دوم تیموتاوس باب ۲ آیه ۲

۴۳۲ – کدامیک از وزیران پنج گانه کلیسا کاندید شبانی ارشد کلیسا هستند ؟

خدا قادر است که از هر یک از این نوع وزیران شبان ارشد را بر خیزاند . هر یک از اینها دارای قوت ها و ضعف هایی می باشند .  شبان ارشد بایستی صادقانه قوت خود را ارزیابی کند و تیم وزارت تکمیل کننده ای تشکیل دهد.

۴۳۳ – کدامیک از این نوع وزارت پنج گانه مهمترین در یک کلیسای محلی میباشد ؟

الف – هر وزارت به همان اندازه دیگری مهم است . هر یک بخشی از نیازهای کلیسا را مهیا میکند. هیچ کلیسای محلی نباید نسبت به بازی از این وزارت ها بی تفاوت باشد .

ب – بعید است که کلیسایی همه این پنج وزارت را در محل سکونت خود دارا باشد. پس این مسولیت شبان محلی است که این وزارت ها مهیا و آماده خدمت شوند.


۱- وزارت پنجگانه چیست ؟ 

۲- وزارت رسول را بیان کنید . 

۳- وزارت نبی چیست ؟ 

۴ – وزارت شبان چیست ؟ 

۵ – وزارت معلم چیست ؟ 

۶ – وزارت اوانجلیست را تشریح کنید. 

۷ – کدامیک از این وزارت ها از همه مهم تر است ؟