امثال باب ۱۲ آیه ۱۵

امثال باب 12 آیه 15

امثال باب ۱۲ آیه ۱۵