مزامیر باب ۵۹ آیه ۱۶

مزامیر باب ۵۹ آیه ۱۶

مزامیر باب ۵۹ آیه ۱۶