اول تیموتاوس باب ۲ آیه ۶

image_pdfimage_print
اول تیموتاوس باب ۲ آیه ۶
اول تیموتاوس باب ۲ آیه ۶

اول تیموتاوس باب ۲  آیه ۶

۶↵ که جان خود را به عنوان کفّاره در راه همه داد و به این ترتیب در زمان مناسب این حقیقت به ثبوت رسید