امثال باب ۹  آیه ۱۰

امثال باب ۹  آیه ۱۰

امثال باب ۹  آیه ۱۰